Technological and economic indicators evaluation in innovation process of oil and gas fielde development

Mykhailo Fyk, Volodymyr Biletskyi, Mohammed Abbood, Mohammed Al-Sutan, Olena Varavina, Yevhen Shapchenko, Olena Yatskevich, Ilya Fyk
2018 Cхід  
СХІД № 2 (154) березень-квітень 2018 р. 64 Економічні науки УДК 622.276.64; 622.245.54 ФИК МИХАЙЛО, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна БІЛЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР, доктор технічних наук, професор кафедри видобування нафти, газу та конденсату, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОХАММЕД АББУД, аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОХАМЕД АЛЬ-СУЛТАН, аспірант,
more » ... технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ВАРАВІНА ОЛЕНА, аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ШАПЧЕНКО ЄВГЕНІЙ, Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" ЯЦКЕВИЧ ОЛЕНА, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ФИК ІЛЛЯ, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ОЦІНКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВОГО РОДОВИЩА В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ У статті запропоновано новий аналітико-алгоритмічний підхід до оцінки техніко-економічних показників варіанту розробки нафтогазового родовища з урахуванням ефекту отримання економічних зисків за рахунок впливу технологічних інновацій інтенсифікації видобування вуглеводнів та супутньої продукції. При цьому під технологічними інноваціями розуміють змішаний комплекс нових засобів праці, техніки, технологічних вузлів, нових режимних та сировинних карт, логістики, інших загальних позитивних технологічних змін. Наголошується потреба зміни алгоритмів при техніко-економічних розрахунках варіантів розробки нафтогазових родовищ для врахування продажу результатів супутньої видобуванню вуглеводнів генерації та зберігання енергоносіїв, забору цінних порід або мінералів, води. Рекомендується розроблена аналітика та алгоритмічна схема для наближеної оцінки дисконтованого приведеного вільного грошового потоку на кожному розрахунковому кроці при обраній тривалості звітного хронологічного періоду, обраному комплексі фактажу параметричних змін від інновацій, урахуванні прямого прогнозування та залежності вихідних даних одне від іншого. Наукова новизна роботи полягає в одночасному врахуванні динаміки локального та загального економічного ефекту, що створює адаптаційний вплив остаточного економічного результату від попередніх прогнозів і результатів за періоди, зокрема, у контрольно-розрахункових точках. Ключові слова: розробка нафтогазового родовища; видобування вуглеводнів; економічний ефект; техніко-економічні показники; адаптаційний алгоритм; прогнозування вихідних даних; дисконтований приведений вільний грошовий потік. Постановка проблеми та стан її дослідження. Головним елементом при розробці нафтогазових родовищ є свердловина, без якої неможливий видобуток нафти й газу. Всього в Україні пробурено десятки тисяч свердловин. Ураховуючи, що українські нафтогазові родовища в основному знаходяться на пізній стадії розробки, частина свердловин працює періодично, виходить із експлуатації, переходить в недіючий фонд. Ця частина свердловин може використовуватися для забору, зберігання та видобування тепла Землі, технічної Фык Михаил, кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина Билецкий Владимир, доктор технических наук, профессор кафедры добычи нефти, газа и конденсата, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Аббуд Мохамед, аспирант, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Аль-Султан Мохамед, аспирант, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Варавина Елена, аспирант, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Шапченко Евгений, УМГ "Харковстрансгаз" Яцкевич Елена, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Фык Илья, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ В статье предложен новый аналитико-алгоритмический подход к оценке технико-экономических показателей варианта разработки нефтегазового месторождения с учетом эффекта получения экономических вы-
doi:10.21847/1728-9343.2018.2(154).132813 fatcat:popd64w5cvadfo462ywy7lhtxm