Knee Function and Subjective Stability Following Total Condylar Arthroplasty in Joints with Preoperative Varus or Valgus Deformity

Paweł Kokoszka, Jacek Markuszewski, Łukasz Łapaj, Jacek Kruczyński
2015 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  
Wstęp. Cał ko wi ta en do pro te zo pla sty ka sta wu ko la no we go w przy pad ku je go de for ma cji szpo ta wej bądź ko śla wej jest za biegiem tech nicz nie wy ma ga ją cym. Pre cy zyj ne ba lan so wa nie tka nek mięk kich, po dob nie jak od two rze nie ana to micz nej osi koń czyny, ma ją zna czą cy wpływ na póź niej sze funk cjo no wa nie sta wu, nie mniej jed nak bra ku je wy czer pu ją cych da nych na te mat ró żnic w su biek tyw nej po ope ra cyj nej sta bil no ści ko lan w przy pad ku
more » ... ich przed ope ra cyj nej de for ma cji szpo ta wej bądź ko śla wej. Ma te riał i me to dy . Ba da ną gru pę sta no wi ło 60 pa cjen tów, u któ rych za im plan to wa no je den typ cał ko wi tej ce men to wa nej endo pro te zy sta wu ko la no we go (Stry ker Tria th lon). Śred nia cza su ob ser wa cji wy nio sła 2,9 lat (od 1 do 6). Pa cjen tów po dzie lo no na dwie gru py, zgod nie z przed ope ra cyj ną de for ma cją sta wu: gru pa ko śla wa li czy ła 25 osób, gru pa szpo ta wa 35. Wszy scy ba dani wy peł ni li for mu larz KO OS (Knee In ju ry and Oste oar th ri tis Out co me Sco re). Prze pro wa dzo no rów nież szcze gó ło we ba da nie kli nicz ne wraz z oce ną ra dio lo gicz ną. Wyniki. Śred nia wy ni ków KO OS by ła nie znacz nie wy ższa u pa cjen tów z de for ma cją szpo ta wą ko la na. Pod czas ba da nia klinicz ne go za ob ser wo wa no więk szy od se tek osób z nie wy dol no ścią LCL w gru pie szpo ta wej. Su biek tyw ną nie sta bil ność ope ro wane go sta wu zgło si ło 8 osób (5 w gru pie ko śla wej i 3 w szpo ta wej). We wszyst kich przy pad kach nie sta bil ność współ wy stę po wa ła z ob ni żo ną zwar to ścią MCL, przy pra wi dło wym usta wie niu kom po nen tów pro te zy. Ża den z pa cjen tów z ob ni żo ną zwar tością LCL nie zgła szał su biek tyw nej nie sta bil no ści. Po nad to wy ni ki KO OS u ty chże pa cjen tów by ły wy ższe (85,8) niż u osób z obni żo ną zwar to ścią MCL (79,1). Wnioski. 1. U pa cjen tów z pra wi dło wym usta wie niem kom po nen tów en do pro te zy su biek tyw na nie sta bil ność sta wu ko la no we go jest zwią za na z po ope ra cyj ną ob ni żo ną zwar to ścią MCL, nie za le żnie od ro dza ju przed ope ra cyj nej de for ma cji sta wu. 2. Ob ni żo na zwar tość LCL nie po gar sza za rów no su biek tyw nej sta bil no ści sta wu, jak i wy ni ku funk cjo nal ne go -mie rzo ne go KO OS. Słowa kluczowe: całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego, subiektywna stabilność, zwartość kolana, balans więzadłowy, niestabilność stawu kolanowego SUMMARY Back gro und. To tal knee ar th ro pla sty in jo ints with val gus or va rus de for mi ty is tech ni cal ly de man ding. Ca re ful soft tis sue ba lan ce as well as re sti tu tion of ana to mi cal knee axis has a pro fo und ef fect on po sto pe ra ti ve func tion of the jo int, ho we ver lit tle is known abo ut dif fe ren ces in sub jec ti ve sta bi li ty fol lo wing sur ge ry be twe en pre ope ra ti ve val gus and va rus kne es. Ma te rial and me thods. Stu died gro up con si sted of 60 pa tients who un der went to tal con dy lar knee ar th ro pla sty with one type of im plant (Stry ker Tria th lon). Me an fol low -up was 2,9 years (1-6 years). The gro up in c lu ded 25 pa tients with val gus and 35 pa tients with va rus pre ope ra ti ve de for mi ty. All pa tients fil led Knee In ju ry and Oste oar th ri tis Out co me Sco re (KO OS) forms. Deta iled cli ni cal and ra dio lo gi cal as ses sment was per for med. Re sults. Me an KO OS sco re was sli gh tly hi gher in pa tients with va rus de for mi ty, as com pa red to ca ses with val gus de for mity. At phy si cal exa mi na tion hi gher LCL de fi cien cy ra te was ob se rved in va rus kne es. Sub jec ti ve in sta bi li ty was re por ted by eight pa tients (5 val gus and 3 va rus). In all ca ses in sta bi li ty co exi sted with de cre ased MCL ti ght ness and im plant po si tion was cor rect in tho se pa tients. No sub jec ti ve in sta bi li ty was re por ted by pa tients with cli ni cal LCL de fi cien cy. Fur ther mo re KO OS sco res in the se pa tients we re hi gher (85,8) as com pa red to ca ses with de cre ased MCL ten sion (79,1). Conc lu sions. 1. In pa tients with pro per im plant ali gn ment sub jec ti ve in sta bi li ty is re la ted to po sto pe ra ti ve MCL de fi cien cy, re gar dless pre ope ra ti ve de for mi ty in co ro nal pla ne. 2. The post -op LCL la xi ty do es not com pro mi se sub jec ti ve sta bi li ty, nor influ en ce sub jec ti ve out co me, as de mon stra ted with KO OS sco res.
doi:10.5604/15093492.1186829 pmid:26751751 fatcat:oxfizdfcura4lat4vwvlowsqqq