Πέτρου Πέννα, "Ιστορία τών Σερρών, άπο της αλώσεως αυτής υπό των Τούρκων μέχρι της απελευθερώσεως της υπό των Ελλήνων (1383 — 1913). Σελ. 215 μεθ' ενός τοπογραφικού διαγράμματος και πολλών εικόνων

Ευαγγ. Στ. Τζιάτζιος
2017 Μακεδονικά  
[χωρίς περίληψη]
doi:10.12681/makedonika.9275 fatcat:wmube3c5njfsfpctjcrqsfvtcu