Thoracoscopic lung resection in children

A. Iu. Razumovskiĭ, O. G. Mokrushina, A. B. Alkhasov, Z. B. Mitupov, N. V. Kulikova, N. S. Stepanenko
2015 Khirurgiya Zhurnal im N I Pirogova  
doi:10.17116/hirurgia20158239-44 pmid:26753200 fatcat:6uyp3pxwjzc3rolmbngj4mtasq