Farklı Öğretmen Eğitimi Programları ve Paradigmalarının Karşılaştırmalı Analizi

Erdem Aksoy, F. Dilek Gözütok
2017 Elementary Education Online  
The aim of this study is to analyze the dominant teacher education paradigms of U.S.A (New York), Singapore, Finland and Turkey and to contribute to potential novelties to be initiated in Turkey in the light of research results. Screening model and criterion sampling were utilized in the study. Qualitative research analysis techniques were used. It was found in the study that teacher education institutions in Finland and U.S.A have the freedom to develop their own curriculum while in Turkey and
more » ... while in Turkey and Singapore curriculum decisions were made by top authorities and this was stated as an important weakness in teacher education. In addition, it was found that in the U.S.A, Singapore and Turkey although reform Meta repertoire was highlighted at the policy level, competition and practical knowledge repertoire were adopted during the real implementation phase. Finland, on the other hand is an exceptional country which fosters reform Meta repertoire such as collaboration, research based knowledge and break with tradition repertoires both at policy level and at real implementation phase. ÖZ. Bu çalışmanın amacı New York, Singapur, Finlandiya ve Türkiye'de benimsenen öğretmen yetiştirme programlarını ülkelerde baskın olan paradigmalar doğrultusunda incelemek ve araştırma sonuçları ışığında Türkiye'de yapılacak olan olası yeniliklere katkıda bulunmaktır. Tarama modelinde desenlenen çalışmada ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Araştırmada nitel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Finlandiya ve ABD'de öğretmen yetiştiren kurumların kendi programlarını belirlemede etkin oldukları, buna karşın Türkiye ve Singapur'da programların merkezi otoriteler tarafından belirlendiği ve bu durumun önemli bir zayıflık olduğu bulunmuştur. Diğer yandan öğretmen eğitimi paradigması olarak A.B.D, Singapur ve Türkiye'de politika düzeyinde reformist paradigmaların vurgulanmasına karşın uygulamada rekabetçi ve yararlı bilgi paradigmasının baskın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Finlandiya ise işbirliği, araştırma temelli bilgi ve gelenekten ayrılma paradigmaları gibi reformist paradigmaların gerek politika gerekse uygulama düzeyinde etkin olarak benimsendiği bir ülke konumundadır. Anahtar Sözcükler:Karşılaştırmalı Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Eğitimi Paradigması, Öğretmen Eğitimi Program Modelleri SUMMARY Purpose and Significance: It is apparent that constructivist approach and progressivist ideology do have an important effect on teacher education in today's world and it seems that their effect will go on. It is stated in Turkey that construction and reform movements have been initiated in higher education and that these movements include European higher education area, credit transfer system, transparency and accountability in educational applications (YÖK, 2011). Thus, novelties in teacher education around different parts of the world need to be explored so that potential reform movements in Turkey could be sustained by analyzing latent successful samples.
doi:10.17051/ilkonline.2017.342984 fatcat:o7zze7xsvvcidnpskhw77bvoyq