The relationship of control and responsibility in a democratic society: theoretical aspects

2019 Deržava і pravo  
Показано, що контроль і відповідальність є іманентними складовими будь-якого процесу, спрямованого на успішне досягнення певної мети. Розкрито сутність таких важливих видів, як соціальний контроль і соціальна відповідальність, громадський контроль і громадянська відповідальність, політичний контроль і політична відповідальність. Автор зазначає, що наявність контролю стимулює позитивну відповідальність, в іншому випадку за результатами контролю настає інший вид -негативна відповідальність.
more » ... ідальність, у свою чергу, коригує завдання контролю. Ключові слова: взаємозв'язок, види контролю, види відповідальності, суб'єкти контролю і відповідальності, демократична держава. Kukuruz Oksana. The relationship of control and responsibility in a democratic society: theoretical aspects It states that control and responsibility are inalienable components of any process, which towards clear aim. The essence of important kinds of control and responsibility such as: social control and social responsibility; public control and civic responsibility; political control and political responsibility; are discovered in the article. The author marks that existence of control stimulates positive responsibility otherwise begin the other kind of responsibility -negative responsibility. Responsibility in one's turn adjusts tasks of control. Key words: relationship, kinds of control, kinds of responsibility, subjects of control and responsibility, democratic state. Контроль і відповідальність є категоріями, що час від часу привертають увагу дослідників з різних галузей наук. Явища, які вони позначають, вважаються важливими компонентами будь-1 © КУКУРУЗ Оксана Володимирівна -кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; ORCID: 0000-0003-1863-3028; e-mail: kukuruz@nas.gov.ua * Стаття виконана в рамках науково-дослідного проекту «Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування»
doi:10.33663/1563-3349-2019-86-285 fatcat:tntrq7ohandhtjfhrjf5f4mpem