Active collapse calderas in Japan

Daisuke Miura, Teruki Oikawa, Ryuta Furukawa, Nobuo Geshi, Yoshitaka Nagahashi, Kazutaka Mannen
2009 Chishitsugaku zasshi  
doi:10.5575/geosoc.115.12.xix_xx fatcat:n36nhjwxnvfjnhsqkli23opsvu