THE RESEARCH RESULTS OF EDUCATIONAL INOVATION MODEL BASED ON INTERNET SUPPORT OF ELECTRONICS BRANCH IN VOCATIONAL EDUCATION
VÝSLEDKY VÝSKUMU VPLYVU INOVAČNÉHO MODELU VÝUČBY ZALOŽENÉHO NA PODPORE OBSAHU VZDELÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU V PREDMETE ELEKTRONIKA NA SOŠ

Július ARPÁŠ, Vladimír SOTÁK, Anna TIRPÁKOVÁ
2009 Journal of Technology and Information Education  
Here are published the results of research which js education at vocational school in this paper. The e efficiency of education is presented here. Key words: Inovating model of education, internet assistance pedagogical research, higher efficiency of educatio VÝSLEDKY VÝSKUMU VPLYVU INOVA PODPORE OBSAHU VZDELÁVANIA Abstrakt: Autori þlánku prezentujú výsledky výskumu zameraného na zar konkrétneho odborného predmetu v podmienkach strednej odbornej školy. P výsledkov získaných poþas dvojro zvýšiĢ
more » ... fektivitu tradiþného vyuþovania na SŠ. KĐúþové slová: Inovaþný model výu pedagogický výskum, zvýšenie efektivity vyu 1 Úvod Technické vzdelávanie v súþasnosti prechádza významnými zmenami, ktoré je možné prirovna ku zmenám v období priemyselnej Dobiehanie technických vied na úrove vyspelých priemyselných krajín prinieslo požiadavku zefektívniĢ tradiþné vzdelávanie úþinnejšími metódami výuþ technika a informaþné technológie prinášajú do vzdelávania nové revoluþné zásadným spôsobom menia charakter vyu hodiny. Pôsobia na výuþbové prostredie a výuþby -žiaka tak, že v koneþ umožĖujú efektívnejšie dosiahnu ciele vyuþovaného predmetu. Našim cieĐom bolo hĐada výpoþtovej techniky a informaþných technológií v tomto procese a zároveĖ objektívne dokáza opodstatnenie. Informaþné technológie sú prirodzenou súþasĢou života novej generácie študentov na našich stredných školách no napriek tomu nie všetci žiaci v tomto veku dokážu tento nesmierne významný zdroj aktuálnych informácii zmysluplne využiĢ. Našim cieĐom bolo zaradi experimentálne vyuþovacie hodiny s internetu do predmetu elektronika, ktorý zápasí s nedostatkom aktuálnych uþebníc a potrebné vzdelávacie materiály technického charakteru. ZároveĖ sme chceli nology and Information Education asopis pro technickou a informaþní výchovu 2009, Volume 1, Issue 3
doi:10.5507/jtie.2009.055 fatcat:gy6drxjxrfbbnnakdb4blpxpmm