INVESTMENT MANAGEMENT MECHANISM FOR UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

M. Horshkov
2020 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
Стаття містить результати дослідження щодо формування механізму управління інвестицій об'єднаних територіальних громад. У дослідженні використовуються результати кращих прак тик різних громад областей України та власні теоретичні дослідження на основі концепції "Управління загальним" для формування динамічного механізму залучення та розвитку інвестицій громади. Аналіз відомих підходів виявив недостатньо комплексні методи до управління інвес тиціями та потребу в чітких зв'язках між стратегічними
more » ... х між стратегічними планами та реальними інвестиційними проєктами, запровадження адаптивних гнучких методів управління з визначенням пріоритетів у розвитку об'єднаних громад та утримання балансу розвитку для всіх учасників громади. На основі теорії управління загальним та практичних підходів формування стратегії розвитку та деталізованих карт інвестиційних програм та проектів сформовано динамічний механізм управління процесами залучення інвестицій та їх подальшого розвитку, визначено підходи до запровадження інвестиційних проєктів та їх подальшого сталого розвитку на території, вияв лено ризики незбалансованих інвестицій для об'єднаних громад та розглянуті практичні при клади використання техніки управління проєктами для об'єднаних територіальних громад. The article contains the results of a study on the formation of a mechanism for attracting investment from the united territorial communities. The study uses the results of best practices of different communities in Ukraine and their own theoretical research based on the concept of "General Management" to form a dynamic mechanism for attracting and developing community investment. The analysis of known approaches revealed insufficiently comprehensive methods of investment management and the need for clear links between strategic plans and real investment projects, the introduction of adaptive flexible management methods to prioritize the development of integrated communities and maintaining a balance of development for all community members. Investment projects of united territorial communities must comply with the community development strategy and have a clear goal not only of development of investments, but also of further development of implemented programs and projects. Among the known approaches, the most used is the approach of forming a management mechanism (based on the coverage of management functions), presenting a general model of investment attraction for local communities and insufficiently put model of comprehensive solution of the dynamic mechanism of attracting and supporting investment for integrated communities. The dynamic mechanism of investment attraction is an interconnected system of actions at all economic levels for attraction and development of investments taking into account the balanced use of resources of the united territorial communities. If the investment is directed to only one direction and / or covers a limited area, the balance of investment projects should be taken into account at the level of the community development strategy and the importance of
doi:10.32702/2306-6814.2020.21-22.161 fatcat:l533hkcecbcn3oftlqjsxjnbyi