Combined Reconfiguration and Capacitor Placement for Distribution System Volt/Var Control through Opposition based Differential Evolution Algorithm

Nandha Kumar, Muthukumar Ramraj
2015 Automatika  
Original scientific paper Power distribution systems must be very effective in power delivery. Utilities are continuously looking for recent technologies to enhance power delivery performance. The control of power loss is one of the most important issues directly related to system efficiency. Distribution system reconfiguration and optimal capacitor placement are the two most popular techniques adapted for the control of power loss. The techniques not only concentrate on power loss control but
more » ... lso control volt/var of the distribution system, and at the same time improve the system reliability and security. Former method is the process of changing the topology of distribution system by altering the open/closed status of switches to find a radial operating structure that minimizes the system real power loss while satisfying operating constraints. Later is the identification of optimal location and size of the capacitors with the objective of minimizing the power loss. This paper combines both reconfiguration and optimal capacitor placement for the effective optimization. Furthermore, it utilizes Opposition based Differential Evolution algorithm for efficient searching for the optimal solution. The effectiveness of the proposed approach is demonstrated by employing the feeder switching operation scheme to IEEE-33 bus Power Distribution systems. The proposed algorithm reduces the transmission loss and controls volt/var while satisfying power flow constraints. Integrirani pristup rekonfiguracije i postavljanja kondenzatora za Volt/Var upravljanje distributivnim energetskim sustavima korištenjem na opoziciji baziranog algoritma diferencijske evolucije. Distributivne energetske sustav mora biti vrlo učinkovit u prijenosu energije. Javni sektor neprestano traga za novim tehnologijama ne bi li povećao učinkovitost prijenosa. Upravljanje gubicima energije jedan je od najvažnijih problema koji je direktno povezan s učinkovitošću mreže. Rekonfiguracija distributivne mreže i optimalno pozicioniranje kondenzatora su dvije uvriježene metode koje su prilagoîene za upravljanje gubicima energije. Navedene metode se ne koncentriraju samo na upravljanje gubicima već i upravljaju naponsko-reaktivnim prilikama distributivne mreže, i istovremeno povećavaju raspoloživost i pouzdanost sustava. Prva metoda uključuje postupak promjene topologije distributivne mreže promjenom stanja sklopki kako bi se našla radijalna operativna struktura koja minimizira gubitke radne snage u prijenosu uz zadovoljenje operativnih ograničenja. Druga metoda uključuje identifikaciju optimalne lokacije i veličine kondenzatora s ciljem minimizacije gubitaka snage. U ovom radu se kombiniraju obje metode, rekonfiguracije i optimalnog pozicioniranja, s ciljem učinkovite optimizacije. Za postupak optimizacije odabran je na opoziciji baziran genetski algoritam diferencijske evolucije s ciljem učinkovite pretrage optimalnog rješenja. Učinkovitost predloženog pristupa provjerena je primjenom komutacijske sheme srednjenaponske distributivne mreže na IEEE-33 sabirnici baziranim distributivnim energetskim sustavima. Predloženi algoritam smanjuje gubitke prijenosa i upravlja naponsko-reaktivnim prilikama mreže uz zadovoljenje ograničenja na tokove energije. Ključne riječi: pozicioniranje kondenzatora, diferencijska evolucija, rekonfiguracija distributivne mreže, smanjenje gubitaka, komutacija, volt/var upravljanje
doi:10.7305/automatika.2015.07.611 fatcat:pgkfnvel2jbxliqgdxaq7omxna