Dagmara Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych – tendencje rozwojowe, Lublin 2018, ss. 192

Tomasz Kosicki
2020 Studia Iuridica Lublinensia  
Dagmara Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych -tendencje rozwojowe, Lublin 2018, ss. 192 W 2018 r. nakładem Wydawnictwa Academicon w Lublinie ukazała się monografia Dagmary Gut pt. Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych -tendencje rozwojowe. Już analiza spisu treści książki oraz pobieżna lektura pozwalają na stwierdzenie, że na rynek wydawniczy trafiła niezwykle cenna i wartościowa pozycja, która może być wykorzystana nie tylko w codziennej pracy sędziów
more » ... ądów administracyjnych, profesjonalnych pełnomocników, lecz także studentów prawa i administracji oraz kierunków pokrewnych. Publikacja została poświęcona przedstawieniu aktualnego modelu polskiego postępowania sądowoadministracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji merytorycznych sądu administracyjnego i tendencji rozwojowych w tym zakresie. Autorka omówiła to zagadnienie na tle prawnoporównawczym, odwołując się do rozwiązań przyjętych w innych krajach europejskich, tj. we Francji, w Niemczech i Austrii 1 . Recenzowana pozycja stanowi ważny i niewątpliwie bardzo aktualny głos w dyskusji nad zagadnieniem dopuszczalności i zakresu merytorycznego orzekania przez polskie sądy administracyjne. Na podziw zasługuje czujność autorki, która podjęła się opracowania zagadnienia niedawno wprowadzonego do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2 . Dla uporządkowania wywodu odnotować należy, że nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy -Prawo o postępowaniu przed 1 Warto w tym miejscu odnotować, że badanie europejskich rozwiązań prawnych dotyczących sądownictwa administracyjnego było już przedmiotem rozważań D. Gut. Autorka w jednej z publikacji zaprezentowała rozwiązania przyjęte w Austrii w tym zakresie. Zob. D. Gut, Model postępowania sądowoadministracyjnego w Austrii, "Młody Jurysta" 2017, nr 2, s. 3-18. 2 T.j. Dz.U. 2019, poz. 2325 ze zm., dalej: p.p.s.a. Pobrane z czasopisma Studia Iuridica Lublinensia http://studiaiuridica.umcs.pl
doi:10.17951/sil.2020.29.1.323-329 fatcat:g533f5g3efge3iv2cprfygqg3u