Znaczenie marki przy wyborze ubezpieczyciela przez rolników Importance of the brand in selecting an insurer by farmers

Tomasz Czuba
2021 Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia  
W związku z różnorodnością oferowanych na rynku produktów, coraz częściej konsumenci kierują się nie tylko ich jakością (definiowaną na różne sposoby) czy dostarczanymi korzyściami, lecz także opinią o przedsiębiorstwie. Im jest ona lepsza, tym pozytywniej nabywcy reagują na oferowane produkty. Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa czy powszechnie znana marka oferentów przyczyniają się do pogłębienia relacji z klientami oraz wzrostu ich lojalności. To z kolei pozwala w przyszłości łatwiej
more » ... ofertę produktową. Oznaczać to będzie skrócenie procesu podejmowania decyzji zakupowych i potwierdzenia trafności dokonanego wyboru. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia marki przy wyborze ubezpieczyciela przez rolników. Specyfika rynku ubezpieczeniowego w segmencie rolnym zdaje się wskazywać, że istotna jest przede wszystkim cena. Według obiegowych opinii, jeśli można zaoszczędzić, to marka nie ma znaczenia. Dlatego właśnie autor poddał weryfikacji hipotezę badawczą, że znajomość marki ma dla rolników istotne znaczenie przy wyborze ubezpieczyciela. Weryfikacja hipotezy opiera się na badaniach empirycznych zrealizowanych przez autora w 2020 roku na próbie 500 rolników w całej Polsce. Zaprezentowane wnioski z weryfikacji statystycznej potwierdzają hipotezę o znaczeniu marki przy wyborze ubezpieczyciela według różnych kryteriów tego wyboru.
doi:10.48058/urms/75.2021.3 fatcat:s6vgssmmk5gzrgni5zox3dckzq