Multi-component induction logging response in large dielectric formation

Hong De-Cheng, Yang Shan-De
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.109101 fatcat:4fqxc5vkenarnncekmppyk3sja