The mediating role of perceived social support in relation to resiliency and positive orientation
Związek między mediacyjną rola spostrzeganego wsparcia społecznego a sprężystością psychiczną i orientacją pozytywną

Sebastian Skalski
2020 Rozprawy Społeczne  
Czasopismo Open Access, wszystkie artykuły udostępniane są na mocy licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Wkład autorów/ Authors' contribution: A. Zaplanowanie badań/ Study design B. Zebranie danych/ Data collection C. Dane -analiza i statystyki/ Data analysis D. Interpretacja danych/ Data interpretation E. Przygotowanie artykułu/ Preparation of manuscript
more » ... . Wyszukiwanie i analiza literatury/ Literature analysis G. Zebranie funduszy/ Funds collection Streszczenie Wstęp. Orientacja pozytywna stanowi zmienną latentną wyższego rzędu, która łączy w sobie komponenty: optymizmu, samooceny i satysfakcji z życia. Celem prezentowanych badań było poszukiwanie związków między sprężystością psychiczną (ang. resiliency), oceną spostrzeganego wsparcia społecznego a orientacją pozytywną. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 211 osób (110 kobiet i 101 mężczyzn). Wykorzystano narzędzia badawcze: Skala Sprężystości Psychicznej, Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego i Skala Orientacji Pozytywnej. Wyniki. Orientacja pozytywna koreluje ze sprężystością psychiczną i spostrzeganym wsparciem społecznym. Spostrzegane wsparcie społeczne pełni rolę mediatora w związku pomiędzy sprężystością psychiczną a orientacją pozytywną. Wnioski. Sprężystość psychiczna i spostrzegane wsparcie społeczne sprzyjają orientacji pozytywnej.
doi:10.29316/rs/112978 fatcat:d3fj63sv6jdi3jtyscd4eivfke