Zastosowanie skierowanych liczb rozmytych w modelu równowagi rynkowej

Dariusz Kacprzak
2017 Optimum Economic Studies  
Streszczenie W pracy rozważono liniowy model równowagi rynkowej, w którym parametry są liczbami rzeczywistymi. W modelu tym zakłada się, że popyt i podaż zależą tylko od ceny, a czynniki pozacenowe są niezmienne. Jednak, by uzyskać bardziej realistyczny model, można uwzględnić wpływ czynników pozacenowych na popyt i podaż. W ten sposób otrzyma się model z rozmytymi parametrami, które mogą być reprezentowane za pomocą skierowanych liczb rozmytych. Aby wyznaczyć rozmytą równowagę rynkową tego
more » ... lu, należy rozwiązać rozmyty, liniowy układ równań. Słowa kluczowe: podaż, popyt, równowaga rynkowa, skierowane liczby rozmyte APPLICATION OF ORDERED FUZZY NUMBERS TO MODELING OF MARKET EQUILIBRIUM Summary The paper considers a linear model of market equilibrium in which real numbers are taken as parameters. In the model, it is assumed that demand and supply depend only on price, while other (nonprice related) determinants do not change. However, to get a more realistic model, the author takes into account the impact of other (non-price related) determinants on demand and supply. In this way, a model with fuzzy parameters is obtained, which can be represented by means of ordered fuzzy numbers. In order to determine the fuzzy market equilibrium of such a model, a fuzzy linear system of equations must be solved.
doi:10.15290/ose.2017.03.87.08 fatcat:67o57khkkjbdbizqegcswnnuoe