Synthesis, physical-chemical and biological properties of 1,8-disubstituted of theobromine. ІV. 8-R-thioderivatives of 1-p-methylbenzyltheobronine

D. G. Ivanchenko
2015 Aktualʹnì Pitannâ Farmacevtičnoï ì Medičnoï Nauki ta Praktiki  
Синтез біологічно активних сполук Synthesis of the biologically active compounds О скільки раніше [1][2] [3] [4][5] встановили, що похідні ксантину, котрі містять атом сульфуру в положенні 8 або у бічному ланцюзі в положенні 7, виявляють різнобічну фармакологічну дію, продовжили дослідження з пошуку біологічно активних речовин (БАР) на основі 8-тіопохідних 1-п-метилбензилтеоброміну. Мета роботи Розробка оригінальних методів синтезу, що неописані у фаховій літературі, 8-тіопохідних
more » ... лтеоброміну -потенційних біоактивних сполук, вивчення їхніх фізико-хімічних і біологічних властивостей. Матеріали і методи дослідження Температуру плавлення визначали відкритим капілярним способом на приладі ПТП(М). Елементний аналіз виконали на приладі Elementar Vario L cube, ПМР-спектри зняті на спектрометрі Bruker SF-200 (робоча частота -200 МГц, розчинник ДМСО, внутрішній стандарт -ТМС). Дані елементного аналізу відповідають розрахованим. Аналітичні дані синтезованих сполук наведені в таблицях 1, 2. Синтез 1-п-метилбензил-8- R-тіотеобромінів (2-5). Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-дизаміщених теоброміну. ІV. 8-R-тіопохідні 1-п-метилбензилтеоброміну Запорізький державний медичний університет Ключові слова: ксантин, органічний синтез, ПМР-спектроскопія, гострої токсичності тести, діуретики, антибактеріальні засоби, протигрибкові засоби. Проблема пошуку біологічно активних сполук серед похідних ксантину є актуальною та перспективною. З метою пошуку нових біологічно активних сполук серед похідних ксантину синтезували неописані у фаховій літературі 8-R-тіопохідні 1-п-метилбензилтеоброміну. Нагрівання 1-п-метилбензил-8-тіотеоброміну з 2-бромо-4'-хлороацетофеноном у середовищі водного спирта призводить до утворення 1-п-метилбензил-8-[2-(4-хлорофеніл)-2-оксоетил]тіотеоброміну. Взаємодія 8-тіотеоброміну з метиловим естером хлороцтової кислоти призвела до утворення метилового естера (1-п-метилбензилтеобромін-8-іл)тіооцтової кислоти. Структуру синтезованих сполук однозначно довели методом ПМР-спектроскопії. Вивчили гостру токсичність, діуретичну та протимікробну активність. Встановлено пріоритети для наступного пошуку біологічно активних сполук у ряді похідних ксантину. Cинтез, физико-химические и биологические свойства 1,8-дизамещенных теобромина. ІV. 8-R-тиопроизводные 1-п-метилбензилтеобромина Д. Г. Иванченко Проблема поиска биологически активных соединений среди производных ксантина актуальна и перспективна. С целью поиска новых биологически активных соединений среди производных ксантина синтезировали не описанные в специализированной литературе 8-R-тиопроизводные 1-п-метилбензилтеобромина. Нагревание 1-п-метилбензил-8-тиотеобромина с 2-бром-4'хлороацетофеноном в водно-спиртовой среде ведёт к образованию 1-п-метилбензил-8-[2-(4-хлорфенил)-2-оксоэтил]тиотеобромина. Взаимодействие 8-тиотеобромина с метиловым эфиром хлоруксусной кислоты привело к образованию метилового эфира (1-п-метилбензилтеобромин-8-ил)тиоуксусной кислоты. Структура синтезированных соединений однозначно доказана методом ПМР-спектроскопии. Изучена острая токсичность, диуретическая и противомикробная активность. Установлены приоритеты для дальнейшего поиска биологически активных соединений в ряду производных ксантина. Ключевые слова: ксантин, органический синтез, ПМР-спектроскопия, острой токсичности тесты, диуретики, антибактериальные средства, противогрибковые средства. Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. -2015. -№ 3 (19). -С. 4-8 Synthesis, physical-chemical and biological properties of 1,8-disubstituted of theobromine. ІV. 8-R-thioderivatives of 1-p-methylbenzyltheobronine D. G. Ivanchenko The problem of biologically active compounds searching amidst xanthine derivatives is a crucial one and is an issue for long-term investigation. Aim. In order to search for new biologically active compounds among xanthine derivatives, 8-R-thioderivatives of 1-p-methylbenzyltheobronine, undescribed earlier have been synthesized. Methods and results. Heating of 1-p-methylbenzyl-8-thiotheobromine with 2-bromo-4'-chloroacetophenone in aqueous ethanol leads to the formation of 1-p-methylbenzyl-8-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]thiotheobromine. Interaction of 8-thiotheobromine with chloroacetic acid methyl ester has lead to formation of (1-p-methylbenzyltheobromine-8-yl)thioacetic acid methyl ester. Structure of synthesized compounds has been defi nitely proved by NMR-spectroscopy. The acute toxicity, diuretic and antimicrobial activities of the obtained compounds have been explored. Conclusion. Priorities for further search of biologically active compounds in a range of xanthine derivatives have been set out.
doi:10.14739/2409-2932.2015.3.52389 fatcat:4qshuehl35eunkkhsv7q7r4k2u