Changes in the transcriptional activity of cell cycle regulator CDK1 and cell proliferation ki67 genes in invasive and non-invasive pancreatic ductal adenocarcinoma

A. V. Evseyev, A. M. Kamyshnyi
2016 Patologìâ  
Зміни транскрипційної активності генів регулятора клітинного циклу CDK1 і клітинної проліферації ki67 в інвазивній і неінвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози Запорізький державний медичний університет Ключові слова: підшлункова залоза, полімеразна ланцюгова реакція, карцинома, проліферація. Мета роботи -визначення рівнів експресії мРНК CDK1 і ki67 у протоковій аденокарциномі підшлункової залози. Матеріали та методи. Дослідження здійснили на 20 зразках тканини пухлини
more » ... и пухлини підшлункової залози, що взяті під час патоморфологічного дослідження операційного матеріалу. Для визначення рівня експресії досліджуваних генів використали ампліфікатор CFX96™ Real-Time PCR Detection Systems («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США) та набір реактивів Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) (Thermo Scientifi c, США). З використанням полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі визначили рівні транскрипційної активності генів CDK1 і Ki67 у клітинах інвазивної та неінвазивної протокової аденокарциноми підшлункової залози. Результати. Визначили, що у тканині протокового раку відбувається підвищення рівнів вмісту мРНК досліджуваних генів. При цьому спостерігали значне підвищення рівня мРНК ki67 (від 14,26 до 251,97 раза) та підвищення рівня мРНК CDK1 (від 0,26 до 10,73 раза) порівняно з нормальною тканиною залози. Висновки. Кореляційний аналіз показав, що між зростанням транскрипційної активності генів регулятора клітинного циклу CDK1 і клітинної проліферації ki67 є сильний прямий зв'язок (коефіцієнт кореляції Пірсона r=+0,70), тобто підвищення рівня мРНК CDK1 супроводжується вірогідним зростанням рівня мРНК ki67, що призводить до підвищення індексу клітинної проліферації пухлини. Показана односпрямована динаміка зростання транскрипційної активності обох досліджуваних генів (ki67 зростав у 54,40±23,82 раза в неінвазивній та у 159,24±66,25 раза в інвазивній карциномі; CDK1 зростав у 2,10±1,47 раза та 4,16±4,04 раза відповідно) із сильним кореляційним зв'язком між цими показниками (коефіцієнт кореляції Пірсона r=+0,74 та +0,75 відповідно). Інвазивна панкреатична карцинома порівняно з аденокарциномою без інвазії характеризується вищим зростанням рівнів мРНК обох генів, однак вірогідною ця різниця є тільки для гена клітинної проліферації ki67.
doi:10.14739/2310-1237.2016.2.81336 fatcat:et43q54ikjgbjjz3j2sqyl5nuy