Makirina bay peloid (N Dalmatia, Republic of Croatia) – its potential use in balneotherapy

Darja Komar, Tadej Dolenec, Petra Vrhovnik, Nastja Rogan Šmuc, Sonja Lojen, Goran Kniewald, Sanja Slavica Matešić, Živana Lambaša Belak, Matej Dolenec
2014 Geologija  
Klju~ne besede: peloid, zaliv Makirina, potencialno toksi~ni elementi (PTE), bento{ka alga Codium bursa, faktor prenosa (TF) Izvle~ek Recentne morske sedimente iz zaliva Makirina lahko glede na njihove organolepti~ne lastnosti obravnavamo kot zdravilno blato ali peloid, ki ga nekateri doma~ini in turisti že uporabljajo v obliki blatnih oblog. Uporaba peloidov v balneoterapiji je namenjena predvsem zdravljenju mi{i~nih, kostnih in kožnih obolenj ter spro{~anju in velnesu. Številne nedavne
more » ... ve peloidov so pokazale, da so eni izmed glavnih dejavnikov, ki pogojujejo (ne)uporabo peloida v balneoterapevtske namene, zrnavost, mineralo{ka sestava, kationska izmenjevalna kapaciteta (KIK), elementna in mikrobiolo{ka sestava izvornega »geolo{kega materiala«. Iz rezultatov predhodnih raziskav je razvidno, da peloid iz zaliva Makirina gradi zelo slabo sortiran pe{~en mulj z visoko kationsko izmenjevalno kapaciteto (63,82 meq/100g). V mineralni sestavi peloida prevladujeta dolomit in kremen, sledijo ilit/muskovit, aragonit, kalcit, halit in pirit. Povpre~ne koncentracije potencialno toksi~nih elementov (PTE) v peloidu iz zaliva Makirina, dolo~enih v tokratni raziskavi zna{ajo: As (17,6 mg/kg), Cr (92,09 mg/kg), Cu (44,5 mg/kg), Mo (31,8 mg/kg), Pb (28,9 mg/kg) in Zn (69,2 mg/kg) in so primerljive z rezultati preteklih {tudij. Koncentracije PTE v bento{ki algi Codium bursi (C. bursa) so slede~e: As (8,8 mg/kg), Cr (15,7 mg/kg), Cu (5,6 mg/kg), Mo (0,7 mg/kg), Pb (3,6 mg/kg) in Zn (16,3 mg/kg). Izra~unani faktorji prenosa (TF) za PTE iz povr{inskega peloida (0-5 cm) v bento{ko algo C. burso so manj{i od 1, kar pomeni, da se PTE iz peloida ne prena{ajo oziroma se v C. bursi ne akumulirajo. Rezultati prisotnosti koliformnih bakterij in E. coli se ujemajo s preteklimi rezultati, ki so pokazali, da jih v peloidu ni, kar nakazuje, da peloid ni fekalno kontaminiran. Peloid iz zaliva Makirina ima (z izjemo povi{anih koncentracij Cr in Mo) primerljive lastnosti s peloidi, ki se trenutno že uspe{no uporabljajo v razli~nih spa-centrih po svetu, vendar je treba pred potencialno uporabo opraviti dodatne raziskave, kot je na primer dolo~itev mobilnosti Cr in Mo. Abstract Recent marine sediments from Makirina bay are according to their organoleptic properties, treated as peloid or healing mud, already frequently used by local people and tourists as pomades. The application of peloids in balneotherapy is mainly intended for therapeutic treatment generally related to muscle-bone skin pathologies and purposes of wellness and relaxation. Recent studies point out that one of the main factors determining the final characteristics of peloids are grain size distribution, mineralogy, cation exchange capacity (CEC), elemental and microbiological composition of initial »geological material«. As reported by previous studies Makirina Bay peloid is represented mostly by sandy silt with relatively high CEC value (63.82 meq/100g). Peloid mineral composition is dominated by dolomite and quartz, followed by illite/muscovite, aragonite, halite, calcite, and pyrite. The average concentrations of potentially toxic elements (PTE) in Makirina bay peloid determined in this research are: As (17.6 mg/kg), Cr (92.09 mg/kg), Cu (44.5 mg/ kg), Mo (31.8 mg/kg), Pb (28.9 mg/kg) and Zn (69.2 mg/kg) and are comparable to previous results. PTE contents in benthic algae Codium bursa (C. bursa) are: As (8.8 mg/kg), Cr (15.7 mg/kg), Cu (5.6 mg/kg), Mo (0.7 mg/kg), Pb (3.6 mg/ kg) and Zn (16.3 mg/kg). Calculated Transfer factors (TF) from surficial peloid (0-5 cm) to benthic algae C. bursa are <1 for all analysed PTE, indicating no PTE transfer or bioaccumulation of PTE in C. bursa. Results of microbiological research correspond to previous studies and showed no coliforms and E. coli presence in Makirina bay peloid. Our studies have shown the adequate comparability of Makirina Bay peloid with peloids already successfully used in various spa centres around the world in purposes related to wellness and therapy, but additional researches (determination of Cr and Mo mobilities) are necessary before potential use of Makirina bay peloid.
doi:10.5474/geologija.2014.014 fatcat:b2stb4um6ra2niafalsvgbaswi