Catalunya entre el redreç i la revolta: afebliment institucional i diferenciació social

Jaume Dantí i Riu
2012 Manuscrits Revista d història moderna  
Resum Al darrer quart del segle xvii, Catalunya es va moure entre un redreç econòmic important -però no pas sense dificultats, durant el qual es consolidà una relació fonamental entre el món urbà i una part significativa del món rural-i una revolta oberta al camp, la dels Barretines, però amb tensions latents bastants més extenses, on convergien motivacions economicosocials i polítiques. Amb tot plegat i les conseqüències de les guerres amb França, es donaven les condicions perquè
more » ... pogués arrelar en diferents sectors socials. Paraules clau: Catalunya; segle xvii; redreç econòmic; Barretines; austriacisme. Resumen. Cataluña entre el crecimiento económico y la revuelta: debilidad institucional y diferenciación social Durante el último cuarto del siglo xvii, Cataluña se movió entre un crecimiento económico importante -aunque no exento de dificultades, durante el cual se consolidó una relación fundamental entre el ámbito urbano y una parte significativa del ámbito rural-y una revuelta desatada en el campo, la de los Barretines, aunque con tensiones latentes bastante más extensas, donde convergían motivaciones económico-sociales y políticas. Con todo ello, junto a las consecuencias de las guerras contra Francia, se dieron las condiciones para que el austriacismo pudiese arraigar en diferentes sectores sociales. Palabras clave: Cataluña; siglo xvii; crecimiento económico; Barretines; austriacismo. Abstract. Catalonia between the economic growth and the revolt: institutional weakness and social differentiation During the last quarter of the 17th century, Catalonia moved between an economic important growth -though not without difficulties, during which a fundamental relation was consolidated between the urban area and a significant part of the rural area-and a revolt untied in the field: the revolt of the so-called Barretines (after the name of the Catalan cap the rebels wore). Both in the urban and in the rural areas, there were more extensive latent tensions, with converging economic, social and political causes. Because all of this, added to the consequences of the wars against France, different social sectors in Catalonia decided to choose the political option of the archduke Charles of Hapsburg. These political option has been known as «austriacism» and could take roots in different social Catalan sectors from the beginning of the xviiith century onwards.
doi:10.5565/rev/manuscrits.18 fatcat:vl4tpz6cuvgphplvtweaa5a2nu