CERTAIN FORMS OF SECURITY THREATS TO TOURISM WITH SPECIAL ATTENTION TO ACCOMMODATION FACILITIES

Željko Spalević, Dražen Božović, Ljubiša Konatar
2018 Integrated Politics of Research and Innovations   unpublished
Apstrakt: Ovaj rad je posvećen jednom broju oblika bezbjednosnih prijetnji turizmu i objektima u ugostiteljstvu. Bezbjednosne prijetnje kao što su organizovani kriminalitet, terorizam, krađa ili nasilne promjene vlasti (puč) utiču na bezbjednosnu situaciju pa time i na opredjeljenje turista (posjetilaca) u izboru države odnosno turističke destinacije gdje će putovati. Sa druge strane, svi akteri u zemlji domaćina odnosno u svim ugostiteljskim i turističkim objektima moraju biti svjesni značaja
more » ... ti svjesni značaja bezbjednosti i posvetiti joj odgovarajuću pažnju. U odnosu na ovo, u radu autori postavljaju osnovno pitanje koje se identifikuje iz problema istraživanja: koliko je turizam značajan kao privredna djelatnost, koje bezbjednosne prijetnje ugrožavaju turizam, kakav bezbjednosni ambijent stvarati, kao i koje metode i sredstva koriste izvršioci krivičnih djela. Cilj rada je da se prikažu razorni efekti bezbjednosnih prijetnji koje djeluju prema turizmu odnosno objektima smještaja. Pored navedenog, cilj je i da se na osnovu događaja prikaže uzročno-posljedična veza koju turizam i objekti smještaja imaju sa bezbjednošću. Na kraju, kakav je sistem sprječavanja -primjeren opasnostima i potrebama suprotstavljanja, ako bezbjednost ne bude integralni dio turizma u ekonomskim, funkcionalnim i organizacijskim segmentima. Ključne riječi: turizam, objekti smještaja, bezbjednost, prijetnje. Abstract: This paper is devoted to specific number of security threats to tourism and catering facilities. Security threats such as organized crime, terrorism, theft or coup influence the security situation and thus the commitment of tourists (visitors) in the choice of the state or tourist destination where they will travel. On the other hand, all participants in the host country, or in all catering and tourist facilities, must be aware of the importance of security and give them proper attention. In relation to this, the authors ask the basic question that is identified from the research problem: how important is tourism as an economic activity, what security threats tourism, what security environment to create, and what methods and means are used by perpetrators of criminal offenses. The aim of this paper is to show the destructive effects of security threats that affect tourism or accommodation. In addition to the said above, the goal is also to show the cause and effect link that tourism and accommodation facilities have with security. What is the system of prevention like -suitable for the dangers and needs of opposing, if security is not an integral part of tourism in the economic, functional and organizational segments.
doi:10.31410/limen.2018.635 fatcat:oekgff37engsdkgyuyza5rp5oe