Meaning and goals of modern public relations
Znaczenie i cele nowoczesnego public relations

Barbara Antczak
2019 Journal of Modern Science  
Public relations, contrary to popular belief, is a wide range of activities of each organization. Among others, it is:  organization management function,  internal and external communication,  image promotion. The article focuses on issues related to the use of various methods in everyday communication, as well as their use in activities aiming at creation of the organization's image and by politicians, especially in the pre-election period. Communication is of great importance not only in
more » ... tance not only in private life of every person, but also in professional life. The type and quality of relationships people make with each other affects how they are perceived and sometimes allows them to know themselves. Communication is an indispensable element of everyday life of each society. Due to communication and interaction with other people we learn a lot and gain experience. Above all, thanks to the ability to communicate, people can also transmit information, express their opinions or influence the behavior of other people, as well as convey the feelings that accompany the situation. Streszczenie Public relations to, wbrew potocznemu mniemaniu, szeroki zakres działań każdej organizacji. Można tu wymienić:  funkcję zarządzania organizacją,  komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,  promocję wizerunku. Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem różnych metod w codziennej komunikacji, jak i wykorzystaniem ich w działaniach budujących wizerunek organizacji oraz przez polityków, szczególnie w okresie przedwyborczym. Komunikacja ma ogromne znaczenie nie tylko w życiu prywatnym każdego człowieka, lecz również w życiu zawodowym. To, jakie relacje nawiązują ze sobą ludzie, ma wpływ na to, jak są przez nich postrzegani, a niekiedy pozwala im poznać samych siebie. Komunikacja jest nieodzownym elementem codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. To właśnie dzięki komunikacji i interakcji z innymi ludźmi można się bardzo wiele nauczyć, doświadczyć. Przede wszystkim dzięki zdolności komunikowania się jest możliwość, oprócz przekazywania informacji, wyrazić własną opinię na poruszany temat, wpłynąć na zachowania innych osób, jak również przekazać uczucia, które towarzyszą w danej sytuacji.
doi:10.13166/jms/103640 fatcat:ablmc2ys5bgepksp5u5maxriya