Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama

Mehmet arif Şahinli
2019 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi  
ÖZET Araştırma alanı, Ankara ili Ayaş ilçesinde bulunan Asartepe Barajı sulama sahasıdır. Bu çalışmada, baraj yapımının tarımsal sulamada ve üretim deseninde ne tür değişiklikler ortaya çıkardığı amaçlanmıştır. Tarım işletmelerine ait veriler 2016 yılı üretim dönemine aittir. Bu çalışmada, araştırma bulguları ve ikincil verilerden de yararlanılmıştır. Araştırma alanında örneğe giren köyleri en iyi temsil edecek 3 köy seçilmiştir. Araştırmada örnek hacminin belirlenmesinde %5 hata ve %95 güven
more » ... hata ve %95 güven düzeyinde çalışılmıştır. Örnek hacmi 42 işletme olarak tespit edilmiştir. Bitkisel ürünlerde maliyet hesabı üründen ürüne farklılık göstermektedir. Aynı zamanda bitkilerin tek yıllık ve çok yıllık oluşu da önemlidir. Gruplara göre 1 kg domates maliyet hesapları yapılmıştır. İncelenen işletmelerde 1. gruptaki üreticilerin 1 kg domates maliyeti 0.54 TL iken 2. grupta olanların 0.50 TL olarak hesaplanmıştır. Baraj öncesinde 1. gruptaki işletmelerin sulu arazi genişliği ortalama 14.0 dekar iken baraj sonrasında ortalama 25.5 dekara, 2. gruptaki üreticilerde ise sulu arazi genişliği 25.5 dekardan 58.1 dekara yükselmiştir. İncelenen işletmelerdeki alet-makine sayılarında artış gözlenmiştir. İncelenen işletmelerde baraj yapımının tarımsal sulamanın kullanımının etkinliğini arttırmasının yanı sıra üreticilerin üretim deseninde de değişikliğe gittiği tespit edilmiştir. ABSTRACT The Asartepe Dam irrigation area in Ayaş county of Ankara province was a research area. In this study, it is aimed to determine what kind of changes the dam construction has in agricultural irrigation and production pattern. Data for agricultural enterprises are 2016 year production period. Research findings and secondary data are used in this study. In the research area, the 3 best villages were selected. In the study, with 5 % error and 95 % confidence level for determining the sample size was used. The sampling volume was determined as 42 enterprises. The cost calculation in plant products vary from product to product. It is also important to have a one-year and multi-year plants. According to the groups, the cost of producing of 1 kg tomato was calculated. In the examined enterprises, the cost of 1 kg of producing tomatoes by the producers in the 1st group was 0.54 TL (Turkish Lira), while those in the second group was 0.50 TL. Before the dam, the average area of the irrigated land in the establishments of first group was 14.0 decares, an average of 25.5 decares after the dam while in the 2nd group the irrigated land width increased from 25.5 to 58.1 decares. There was an increase in the number of machinery usage in the enterprises examined. In the enterprises surveyed, the production of dam has improved the efficiency of the use of agricultural irrigation, as well as the production pattern of the producers.
doi:10.7161/omuanajas.458988 fatcat:jy2ub32xszckhlgi5hgesococq