A longer prognosis of B-CLL with mutation of IgVH gene
IgVHgeneにmutationを認め,30年経過したB‐CLLの1例

Tomoko Hara, Masahito Choraku, Naoko Hashimoto, Masaaki Kosaka, Shingo Wakatsuki
2002 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.91.743 fatcat:klb4tfqwn5fmzjickwdfa3nba4