De West-java-koffij-cultuur-maatschappij verdedigd tegen den schrijver van de koloniale kronijk in de economist

1868 De Economist  
Getrouw san onze gewoonte om steeds de bedenkingen, welke tegende W.-J.oK.-C.-M. mogten worden geopperd, te bespreken en te wederleggen en elk nieuw bezwaar dat mogt worden in her midden gebragt onder de oogen te treden, nemen wij de vrijheid plaats te verzoeken in de kolommen van dit Tijdschrift veer one antwoord op de kritische besehouwingen op bL 716 en volg van de 6 e aflevering van her Bijblad 1867 voorkomende. Angstvalligheid, weifeling en gebrek aan vertrouwen in her slagen eener stoute
more » ... n veel omvattende onderneming, spelen', bij menigeen weUigt onbewust, de hoofdrol in de bestrijding van ons ontwerp. Yraagt men zieh af, of de W. ff..K.-C.-M, bij magte zal zijn, de finantitle hulpbronnen te vinden, om haar ontwerp uitte voeren, dan moeten wij al dadelijk antwoorden dat de kritiek zieh daarover minder heeft te bekommeren, vermits dit uitsluitend de regtstreeksche deelnemers in de zaak betreft. Het openbaar debat meet alleen loopen over hetgeen her Staatsbelang, en meer bepaald her economisch belang, en dat van de Javaansche bevoiking, met betrekking tot deze zaak medebrengen. Bij her behandelen van de kwestie van Staatsbelang, als zoodanig, meet misschien in de eerste plaats besproken worden of her waar is, dat eene Maatsehappij van dien omvang ale de W.-J.-K.-C.-M. de vrees meet doen ontstaan, haar tot een reuzenmagt te zien opgroeijen en te worden een staat in den staat, iraloeriura in r , met alle opslorpende gevolgen van dien. La peur esg mauvai,e eonseill~re, en hier vooral is die vrees hersensehimmig, want bij her verleenen van de gevraagde eoncessie kan immers de Regering zoodanige voorwaarden bepalen, als genoegzaam geruststellende zullen bevonden worden, zelfs veer de meest bedeesden of angstvalligen, op zoodanig nog niet door hen betreden terrein. Buitendien, eene Maatschappij die wel verre van absorberend te werk te gaan, zleh alleen eonstitueert met het doel om zich na een bepaaldentijd in verkavelingen olo te lessen, en er daarom van den beginne af op meet bedaeht zijn, om reeds dadelijk de middelen daartoe veer te bereiden, kan uit her oogpunt van te greet overwigt in den staat onmogelijk gevaar-]ijk worden. Eco~r, 1868. ~$
doi:10.1007/bf02204094 fatcat:humsrzaajrhejhu6rymp6w4gne