Supplementary material to "Inducing Banana Fusarium Wilt Disease Suppression through Soil Microbiome Reshaping by Pineapple-Banana Rotation Combined with Biofertilizer Application" [post]

Beibei Wang, Jinming Yang, Zongzhuan Shen, Yannan Ou, Lin Fu, Yan Zhao, Rong Li, Yunze Ruan, Qirong Shen
2021 unpublished
doi:10.5194/soil-2021-52-supplement fatcat:hnywgvcx7nbbhmacsrhjcxwbpa