WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI OSMOTYCZNEJ NA KINETYKĘ ADSORPCJI PARY WODNEJ PRZEZ LIOFILIZOWANE TRUSKAWKI

Monika Janowicz, Andrzej Lenart, Wioleta Idzikowska, Wydział Technologia
2006 Acta Agrophysica   unpublished
S t r e s z c z e n i e. Celem pracy było wyznaczenie kinetyk oraz szybkości adsorpcji pary wodnej przez truskawki suszone sublimacyjnie wstępnie poddane obróbce osmotycznej z zastosowaniem wybranych roztworów osmoaktywnych. Materiał badawczy stanowiły mroŜone truskawki odmiany Senga-Sengana. Truskawki jednocześnie rozmraŜano i poddawano działaniu roztworów glukozy, sacharozy i syropu skrobiowego. Następnie materiał zamraŜano i suszono sublimacyjnie. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła
more » ... ów pozwoliła stwierdzić, Ŝe obecność cukru w liofilizowanych truskawkach wpływa na kinetykę i szybkość adsorpcji pary wodnej przez otrzymane susze. NiezaleŜnie od tem-peratury i czasu oddziaływania cukrami w czasie odwadniania osmotycznego oraz ich rodzaju uzy-skane susze charakteryzują się obniŜoną zawartością wody oraz mniejszą szybkością adsorpcji pary wodnej. Dla truskawek w formie całych owoców wysycanych cukrami podczas odwadniania osmo-tycznego i poddanych adsorpcji czas badania kinetyki powinien zostać znacznie wydłuŜony w celu obserwacji dalszych zmian zachodzących w procesie adsorpcji i przejścia cukrów z form amorficz-nych w krystaliczne, co w efekcie wpłynęłoby na zmianę przebiegu kinetyki adsorpcji pary wodnej w materiale oraz prawdopodobnie spowodowało obniŜenie końcowej zawartości wody. S ł o w a k l u c z o w e : kinetyka adsorpcji, liofilizacja, truskawki, obróbka osmotyczne WYKAZ OZNACZEŃ u-zawartość wody, (g H 2 O⋅(g s.s.)-1), U-względna zawartość wody, (g⋅g-1), du⋅(dτ)-1-szybkość adsorpcji pary wodnej, (gH 2 O⋅(g s.s⋅min)-1), τ-czas adsorpcji, (h).
fatcat:c656ilc7nveuta47vhr46qgkyi