Αρχικός σχεδιασμός οχημάτων με κριτήριο την ευστάθεια:

Γεώργιος Α. Καραογλανίδης
2010
Για τον προσδιορισμό της οδικής συμπεριφοράς ενός οχήματος κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού του, απαιτείται πλήθος παραδοχών και απλοποιήσεων. Η συνηθέστερη προσέγγιση γίνεται με τη βοήθεια απλοποιημένων υπολογιστικών διαδικασιών όπως αυτής του μοντέλου ενός ίχνους. Σε πολλές περιπτώσεις όμως η προσέγγιση αυτή δεν επιτρέπει την επιτυχημένη εκλογή των βασικών γεωμετρικών διαστάσεων της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί μία πιο πλήρης διαδικασία για
more » ... την εκλογή των βασικών γεωμετρικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν την οδική συμπεριφορά ενός οχήματος. Για τη διερεύνηση της επίδρασης των παραπάνω μεγεθών στην οδική συμπεριφορά ενός οχήματος ο κ. Καραογλανίδης ανέπτυξε ένα νέο μοντέλο υπολογισμού των συντελεστών ευστάθειας και κατευθυντικότητας ενός οχήματος τεσσάρων τροχών που μπορεί να εφαρμοστεί από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού του. Η αξία της προτεινόμενης διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι τόσο η επίδραση του μηχανισμού της ανάρτησης όσο και του συστήματος διεύθυνσης μπορούν να προσδιορισθούν με επαρκή ακρίβεια χωρίς την ανάγκη της πλήρους γεωμετρικής περιγραφής τους. Σε επόμενο στάδιο της εργασίας του ο υποψήφιος υπολόγισε και σχεδίασε την ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης του αγωνιστικού οχήματος Formula ART 7 του οποίου μέρος κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού. Το όχημα αυτό επιτρέπει την μελέτη της επίδρασης διαφόρων γεωμετρικών παραμέτρων στην οδική συμπεριφορά του μέσω ρυθμίσεων του μηχανισμού της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης. Στη συνέχεια, έχοντας ως βάση σύγκρισης τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του αγωνιστικού οχήματος ART 7, ο υποψήφιος επιβεβαίωσε την ακρίβεια των υπολογισμών συγκρίνοντας τους με τα αποτελέσματα που προκύπτουν με χρήση άλλων γνωστών μοντέλων. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν το μοντέλο ενός ίχνους και η εφαρμογή ADAMS της MSC. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας του ο υποψήφιος χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα μεθοδολογία έκανε συγκριτική ανάλυση οχημάτων με μεταβλητές παραμέτρους και [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.115841 fatcat:h5vptx7j3zc3llegwxaskgr7ga