Isolation of Lactococcus garvieae Showing No Agglutination with Anti-KG- Phenotype Rabbit Serum

Daisaku Oinaka, Naoto Yoshimura, Yutaka Fukuda, Azumi Yamashita, Shintaro Urasaki, Yoshinobu Wada, Terutoyo Yoshida
2015 Gyobyo kenkyu - Fish pathology  
魚病研究 F i s h P a t h o l o g y , 5 0 ( 2 ) , 3 7 -4 3 , 2 0 1 5 . 6 © 2 0 1 5 T h e J a p a n e s e S o c i e t y o f F i s h P a t h o l o g y
doi:10.3147/jsfp.50.37 fatcat:qinlsqh2ozcqjguuspvujmi3f4