checkcif – Supplemental material for A new perimidine-based fluorescent turn-on chemosensor for selective detection of Cu2+ ions

Yanning Ge, Dehua Zhang, Xiaoyan Zhang, Yang Liu, Longfei Du, Yingying Wang
2020 Figshare  
Supplemental material, checkcif for A new perimidine-based fluorescent turn-on chemosensor for selective detection of Cu2+ ions by Yanning Ge, Dehua Zhang, Xiaoyan Zhang, Yang Liu, Longfei Du and Yingying Wang in Journal of Chemical Research
doi:10.25384/sage.12514529 fatcat:eguz2ze5m5hzhalpidqd4db7xy