Obsolescence of fees of collective society

Sanja Radovanovic
2014 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: Предмет анализе овог рада јесте питање застарелости накнада организација за колективно остваривање ауторског и сродних права. Наиме, у систему ауторског и сродних права, могућност колективног остваривања представља један вид вршења права. Овај колективитет произлази из чињенице да је искоришћавање предмета заштите ауторског и сродних права у савременом друштву достигло размере које превазилазе могућности аутора, односно титулара сродних права, као појединаца, да своја права врше
more » ... лно. Стога улогу својеврсног посредника преузимају овлашћене организације за колективно остваривање, чија се улога, суштински, своди на убирање накнада. Будући да је реч о облигационом односу између организације и корисника, питање које се у пракси јавило, а сматрамо да није добило задовољавајући одговор, јесте питање у ком року застаревају потраживања ових субјеката. У одсуству изричитих законских прописа, одговор се мора потражити у сходној примени односних одредаба Закона о облигационим односима, чему је овај рад посветио нарочиту пажњу. Кључне речи: застарелост, доспелост, доцња, ауторска накнада, посебна накнада
doi:10.5937/zrpfns48-7510 fatcat:lq3quu24afcw3oziyzomzvplz4