The Dilemmas of Monetary and Fiscal Policy Coordination
Dylematy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej

Witold Jakóbik
2006 Gospodarka Narodowa  
Dylematy koordynacji polityki pieni´˝nej i fiskalnej JeÊli pominàç skrajne poglàdy dotyczàce np. opóênieƒ monetarnych, racjonalnych oczekiwaƒ, czy realnego cyklu koniunkturalnego [Nordhaus, 1975; Friedman, 1975; Romer, 2000] , które w ogóle podwa˝ajà skutecznoÊç polityki makroekonomicznej (okreÊlanej równie˝ poj´ciem policy mix dla zaakcentowania wzajemnej zale˝noÊci polityk pieni´˝nej i fiskalnej), to w literaturze istnieje szeroka dyskusja wokó∏ dylematów koordynacji decyzji fiskalnych i
more » ... i fiskalnych i monetarnych. Znajduje ona poczesne miejsce nie tylko w g∏ównym nurcie ekonomii, lecz równie˝ w ekonomii instytucjonalnej i naukach politycznych. RównoczeÊnie bogate doÊwiadczenia przynoszà interakcje, jakie wyst´pujà mi´dzy w∏adzà fiskalnà i pieni´˝nà w procesie realizacji polityki makroekonomicznej [Wojtyna, 1996] . Wszystko to sk∏ania do podj´cia analizy, której celem jest: (a) omówienie przedmiotowego i podmiotowego aspektu policy mix na podstawie stanu teorii g∏ównego nurtu; (b) dokonanie selektywnego przeglàdu wyników badaƒ empirycznych, dotyczàcych policy mix w wybranych regionach Êwiata; (c) skonfrontowanie niektórych badaƒ teoretycznych z praktykà, a tak˝e wskazanie na pewne s∏aboÊci testowania empirycznego wykorzystujàcego metody sformalizowane. Przedmiotowy i podmiotowy aspekt policy mix W licznych opracowaniach (o czym dalej) przyjmuje si´, i˝ dla efektywnej realizacji celów makroekonomicznych niezb´dny jest znaczny stopieƒ koordynacji polityk fiskalnej i pieni´˝nej. Procesy uzyskiwania wewn´trznej zgodnoÊci policy mix powinny przebiegaç na poziomie zarówno realizowania ogólnych * Autor jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Artyku∏ wp∏ynà∏ do redakcji w grudniu 2005 r.
doi:10.33119/gn/101433 fatcat:xi5l4hmntvgvpfb2mc3hkoxoma