PR and the media: The personal image and media models

Jelena Radovic-Jovanovic
2013 Kultura  
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Са же так: Иден ти тет са вре ме ног чо ве ка по ста је све слич ни ји ими џу пла си ра ном у јав ност пу тем ме ди ја. При су ство у ме ди ји ма је им пе ра тив при ла го ђа ва ња стан дар ди ма успе шно сти и ме тод из ла ска из ано ним но сти. Кре и ра ње но вих ли ца од ви ја се уз по моћ не за о би ла зног те ле ви зиј ског ме ди ја и но вих ко му ни ка циј ских аудио-ви део фор ми. Кон ку рен ци ја на тр жи шту ме ди ја на
more » ... и шту ме ди ја на ла же борбу за гле да ност усме ра ва ју ћи ме диј ски са др жај ка про сеч ном гле да о цу и ни жем кул тур ном стан дар ду. Ме диј ска со ци ја ли за ци ја не га тив них по ја ва и ме диј ских ли ко ва је опа сност ко ја про ми че ме диј ском кон зу мен ту, јер он те жи да се иден ти фи ку је са по ну ђеним узо ри ма или да бар пре у зме њи хов имиџ. Идо ли и ме диј ски јуна ци ни су сви кул тур не ико не. Је ди на пре пре ка не кри тич ном усваја њу по ну ђе них ме диј ских са др жа ја, ими џа и по ну ђе них ма три ца по на ша ња је сте мо гућ ност се лек тив ног из бо ра, ко ја ра сте упо редо са ни во ом обра зо ва ња ме диј ског по тро ша ча, али и по ве ћа њем ме диј ске по ну де на тр жи шту. Кључ нере чи:кре и ра ње ими џа, ин ди ка тор по пу ла р но сти, ме дијски мо де ли, не кри тич на иден ти фи ка ци ја, ме диј ска со ци ја ли за ци ја Увод Но вимул ти ме ди јисуору ђеонихко јиже ледана пра веинтен зи ван оти сак свог ими џа у јав но сти. Пу тем ме ди ја поје ди нац пла си ра у јав ност свој имиџ са ци љем да по ста не по знат,пре по зна тљив.Кван ти та тив нади мен зи јапри су ства у ме ди ји ма је основ ни ин ди ка тор по пу лар но сти али, многислу ча је висудо ка за лидајед наосо бамо жеипре коно ћи по ста ти по зна та за хва љу ју ћи уче шћу у не ком ва жном или за ни мљи вомдо га ђа јуко јијепу темме ди јалан си ранујавност. Успе шан по је ди нац успе ва да ство ри по зи тив ну интер ак ци јусаљу ди мауокру же њуилисаши римау ди то ри јумомза хва љу ју ћипси хо ло шкомме ха ни змуиден ти фи ка ци је.
doi:10.5937/kultura1339346r fatcat:v3wz43vnknev3pepq5o4mmosnq