The Presence of Microorganisms in the Granulomatous Tissue of Chronic Periapical Lesions
Výskyt mikroorganizmov v granulačnom tkanive chronických periapikálnych lézií

J. Kováč, D. Kováč
2011 Česká stomatologie/Praktické zubní lékařství  
Review) Kováč, J., Kováč, D. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UKo a OÚSA, Bratislava, SR SÚHRN Apikálna periodontitída vzniká ako dôsledok endodontickej infekcie a prejavuje sa ako obranná reakcia hostiteľa na mikroorganizmy prenikajúce zo systému koreňového kanálika zuba do oblasti apikálneho parodontu. Predstavuje dynamickú rovnováhu medzi exogénnymi dráždivými agensami, zvyčajne mikroorganizmami koreňového kanálika a ich produktmi a obrannými mechanizmami hosťujúceho
more » ... i hosťujúceho organizmu na rozhraní infikovanej zubnej dreni a periodontálneho ligamenta. Apikálna periodontitída má za následok miestny zápal, resorpciu tvrdých zubných tkanív, deštrukciu ďalších periapikálnych tkanív a možný vznik rôznych histopatologických foriem, zvyčajne označovaných ako periapikálne lézie. V prípade chronickej apikálnej periodontitídy sa môže na koreňovom apexe vytvoriť bariéra z proliferujúceho epitelu, zabraňujúca šíreniu pulpálnych mikroorganizmov do alveolárnej kosti. Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad literatúry, týkajúci sa prítomnosti mikroorganizmov v granulačnom tkanive chronických periapikálnych lézií. Kľúčové slová: apikálna periodontitída -periapikálne lézie -periapikálny granulóm -granulačné tkanivo -mikroorganizmy SUMMARY Apical periodontitis is a sequel to endodontic infection and manifests itself as the host defense response to microbial challenge emanating from the root canal system to the periapical tissue. It is viewed as a dynamic encounter between microbial factors and host defenses at the interface between infected radicular pulp and periodontal ligament that results in local inflammation, resorption of hard tissues, destruction of other periapical tissues, and eventual formation of various histopathological categories of apical periodontitis, commonly referred to as periapical lesions. In the case of chronic periodontitis, proliferating epithelium can build a barrier at the root apex, preventing pulpal microorganisms from spreading out into the alveolar bone. The purpose of this article is to provide an overview of the literature relating to the presence of microorganisms in the granulomatous tissue of chronic periapical lesions.
doi:10.51479/cspzl.2011.027 fatcat:njrvsy6w4jdd3kbfl52cy5hrma