Investigating the influence of cutting speed on the tool life of a cutting insert while cutting DIN 1.4301 steel
Preiskava vpliva hitrosti rezanja na zdržljivost vložka za rezanje pri rezanju jekla DIN 1.4301

Rozmarína Dubovská, Jozef Majerík, Robert Čep, Karel Kouril
2016 Materiali in Tehnologije  
The main aim of this paper is to assess the tool life T = f(vc) during the dry turning of 1.4301 austenitic stainless steel with a CNMG 120408 coated carbide cutting insert. Experimental tests of the selected material were realized in an Aero Turn BT-380 CNC machine tool with a Fanuc 21i TB control system. The effect of the applied cutting parameters on the surface finish, tool wear, tool life and surface roughness were investigated during the realized experiments. The aim of the present paper
more » ... the present paper is to focus scientific research on the impact of the various cutting speeds during the outer longitudinal turning. The presented approach and results will be helpful for understanding the machinability of 1.4301 austenitic stainless steel during dry turning. This paper, together with the achieved results, is a basis to optimize the performance of the machining (i.e., turning) of austenitic stainless steel 1.4301 used for special industrial applications with their dominant functional areas. Glavni namen~lanka je oceniti preiskovano zdr'ljivost orodja T = f(vc) pri stru'enju, brez mazanja avstenitnega nerjavnega jekla 1.4301, s karbidnim rezalnim vlo'kom CNMG 120408 s prevleko. Preizkusi izbranega materiala so bili izvr{eni na CNC stroju Aero Turn BT-380 s Fanuc 21i TB kontrolnim sistemom. Med preizkusi je bil preiskovan vpliv uporabljenih parametrov pri rezanju na kvaliteto povr{ine, obrabo orodja, zdr'ljivost orodja in hrapavost. Namen~lanka je usmeriti raziskavo na vpliv razli~nih uporabljenih vrednosti hitrosti rezanja pri zunanjem vzdol'nem stru'enju. Vsi predstavljeni pribli'ki in rezultati bodo pomagali pri razumevanju obdelovalnosti avstenitnega nerjavnega jekla 1.4301 pri stru'enju brez mazanja. Dobljeni rezultati so osnova za optimiranje stru'enja avstenitnega nerjavnega jekla 1.4301, ki se ga, na podlagi posebnih lastnosti, uporablja pri posebnih industrijskih namenih. Klju~ne besede: avstenitno nerjavno jeklo, CNC stru'enje, hitrost rezanja, zdr'ljivost orodja, kvaliteta povr{ine UDK 620.179.5:621.9:669.018.26
doi:10.17222/mit.2015.036 fatcat:z2a43nrznbhppjgnj2gamih5we