Results of Our Long-Term Observations on Stationary Transects in the Volga-Akhtuba Floodplain

Valentin B. Golub, Andrey V. Chuvashov, Victoria V. Bondareva, Ksenia A. Gerasimova, Lyudmila F. Nikolaychuk, Michael V. Maltsev
2019 Povolzhskiy Journal of Ecology  
doi:10.35885/1684-7318-2019-2-189-205 fatcat:zegtsmw47vgojl7woy4z4filve