Polityczne, prawne i społeczne następstwa pożarów z lat 2019–2020 w Australii [article]

Karina Paulina Marczuk
2020 figshare.com  
Koniec 2019 i początek 2020 roku okazały się tragiczne dla Australii – państwo to dotknięte zostało falą pożarów buszu, na niespotykaną skalę, o katastrofalnych skutkach dla flory, fauny i całego ekosystemu. Dramatyczne konsekwencje pożarów odczuło także całe społeczeństwo, władze i system prawny. W tekście analizowano, jakie następstwa "czarnego lata" panującego wtedy w Australii (jak określiła je australijska prasa, ang. Black Summer) odnotowano w sferach polityczno-gospodarczej, prawnej,
more » ... ecznej, a także w zakresie bezpieczeństwa.Wielkie pożary w Australii wywarły wpływ na różne sfery funkcjonowania państwa. Ich skutki dało się odnotować zwłaszcza w odniesieniu do bieżącej polityki i gospodarki, rozwiązań prawnych, a także zdrowotnej kondycji społeczeństwa. Celem prezentowanej analizy jest zwięzłe przedstawienie głównych następstw pożarów z lat 2019–2020 w tych trzech obszarach.
doi:10.6084/m9.figshare.13271447.v1 fatcat:yvzwcdyam5dlxnulo3lfkwyu7u