Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli

SAPMAZ VERAL, Evren Evren, Hakan Hakan
2018 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi  
Özet: Ekonomisi yüksek oranda kaynak tüketimine dayanan ve kaynak ihtiyacının büyük bölümünü ithal etmekte olan Avrupa Birliği'nde (AB), artan kaynak kullanımı ve zararlı emisyonlara dayalı mevcut ekonomik büyüme modelinin uzun dönemde sürdürülebilir olmadığının, temelde ise üretim ve tüketim sistemlerinin fazlasıyla tehlikeye açık olduğunun anlaşılmasıyla, kaynak verimliliği ve düşük karbonlu ekonomi bir politika önceliği olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. "Daha azla daha fazla yapmak"
more » ... na sahip olan kaynak verimliliğinde, atık önemli bir kaynak olarak görülmekte ve atıkların geri kazanımı ve geri dönüşümü ön plana çıkarılmaktadır. Bu alanda son dönemdeki en önemli gelişmelerden biri Avrupa Komisyonu tarafından 2 Aralık 2015 tarihinde atıkla ilgili yasal düzenleme tekliflerini ve kapsamlı bir eylem planını içeren Döngüsel Ekonomi Paketinin kabul edilmesi olmuştur. AB'nde atık yönetimiden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimlilerini ortaya koymaya çalışan bu derlemede, öncelikle Birliğin atık yönetimi politikası ve gelişimi incelenmiş, atık yönetimiden kaynak yönetimi yaklaşımına geçişi destekleyici bir takım belge, strateji ve politikalara değinilmiş ve son olarak da Komisyonca açıklanan Döngüsel Ekonomi Paketi ele alınmıştır. Anahtar sözcükler: AB atık yönetimi politikası, kaynak verimliliği, kaynak yönetimi, döngüsel ekonomi. Abstract: Through the understanding that the current economic growth model based on an increased resource use and harmful emissions is not sustainable in the long term and indeed the production and consumption systems are vulnerable, resource efficiency and low carbon economy have emerged as a policy priority in the European Union (EU), whose economy is based on high resource consumption and imports most of its resources. At the most basic level, resource efficiency has an understanding of "doing more with less", and waste is seen as an important source, where recycling and recovery are at the forefront. One of the most significant recent developments in this area has been the adoption of the Circular Economy Package by the European Commission on 2 December 2015, which includes legislative proposals for waste and a comprehensive action plan. In this study, which aims to deliver the transition tendencies towards resource management approach from waste management aproach, first, EU's waste management policy and its development were examined. Then, some of the policies, strategies and policy documents supporting this transition to resource management from waste management approach were discussed and finally the Circular Economy Package announced by the Commission was assessed respectively.
doi:10.1501/csaum_0000000082 fatcat:7zimbnaaqvbevcljuagngn7mji