D Vitamini Eksikliği Olan Yetişkinlerde Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktiviteleri

Filiz ALKAN BAYLAN, Metin KILINÇ, Yeliz DOBOĞLU, Hatice SAĞER
2021 Sakarya Medical Journal  
Amaç Bu çalışmanın amacı, D vitamini eksikliği olan erişkinlerde oksidatif stres ve kardiyovasküler hastalıklar için risk belirteci olan Paroksonaz (PON), Arilesteraz (ARE) ve Lipoprotein a (Lp (a)) düzeylerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler Çalışmaya D vitamini eksikliği olan 43 hasta ve benzer demografik özelliklere sahip olan 37 sağlıklı birey dahil edildi. 25 (OH) D'nin 20 ng/mL' nin altında olması D vitamini eksikliği olarak kabul edildi. Gruplar arasında PON-1, ARE enzim
more » ... i, Lp (a) ve serum lipid düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular D vitamini eksikliği olan hastalarda PON aktivitesi sağlıklı kontrol grubuna göre düşük bulundu. Gruplar arasında ARE aktivitesi ve Lp (a) benzer düzeylerdeydi. D vitamini ile PON arasında pozitif yönde bir ilişki gözlemlendi. Sonuç D vitamini eksikliği olan grup daha düşük PON-1 aktivitesine sahipti. D vitamini eksikliğinin neden olduğu oksidatif stres artışına, LDL düzeylerindeki artış ve HDL düzeyindeki azalma ile birlikte PON-1 aktivitesinin düşüklüğünün neden olabileceği düşünüldü.
doi:10.31832/smj.913255 fatcat:wwdbyln4wzglpl5byof5snyzie