Point-To-Point Communication

1994 The International Journal of Supercomputer Applications and High Performance Computing  
KTH Skolan för Elektro-och Systemteknik School of Electrical Engineering 2013 Denna bok innehåller alla rapporter från kandidatexjobbskursen på skolan för elektro-och systemteknik, KTH, som pågick under vårterminen 2013. Kursen är avslutningsarbetet på den treåriga kandidatutbildningen och har en omfattning om 10 arbetsveckor (15 hp). Projektarbetet utförs individuellt eller i grupper om två och handleds av forskare på skolans olika avdelningar. I år erbjöds kandidatexjobbs-projekt inom ramen
more » ... tio olika kontexter: inom området elkraftteknik A. Förstudie av vindkraftparken Udden B. Non-contact current measurement system for power lines C. ICT applications in power systems Kontext inom området elektrofysik D. Flersatellitmätningar i jordens magnetosfär E. Sondraketexperiment F. Fusionskraft -solens energikälla på jorden Kontext inom området nätverkssystem G. Remote controlled secure surveillance H. Katastrofvarnare och revolutionskatalysator Kontext inom området systemteknik och robotik I. The smart building Kontext inom området trådlösa system K. Smart shopping med smartphone Beroende på teknologernas val föll enstaka projektteman bort, vilket återspeglas i den oregelbundna projektnumreringen i innehållsförteckningen. Att vissa projektrapporter är skrivna på engelska beror på att dessa genomfördes av engelsktalande handledare eller studenter. Kandidatexjobbskursen lockade även studenter från andra KTH-skolor och internationella studenter. Av 50 studenter som framgångsrik avslutade kursen kommer 11 teknologer från Skolan för teknikvetenskap och två studenter från Skolan för informations-och kommunikationsteknik. De tre utbytesstudenter som deltog i årets kursomgång kommer från Kina, Indien och Australien. Kursens syfte är att träna studenter i självständigt projektarbete, men även att ge en omfattande träning i muntlig och skriftlig kommunikation genom flera obligatoriska kursmoment. Dessa moment består av en seminarieserie, uppsättning av en arbetsplan, inlämning av statusrapporter, den skriftliga rapporten (som sammanställs i denna bok), granskning av andras rapporter, och en gemensam kontextsammanfattning (som återfinns i början av varje kontext i den här boken). Kursen avslutades med en gemensam presentationsdag, där varje teknolog presenterade sina projektresultat med ett 10 minuter långt föredrag, och opponerade vid en annan teknologs presentation. Mitt tack går i första hand till alla handledare för deras värdefulla insats genom erbjuda projekt och sedan handleda studenterna. Ett stort tack även till alla föredragshållare för välförberedda föreläsningar och feedback till studenter: Joakim Lilliesköld (arbetsplanen), Göran Hamrin (laboration om informationssökning och referenshantering), Hans Sohlström (källkritik och peer-review), Marie Androv (populärvetenskaplig kontextsammanfattning), Jessica Nihlen-Fahlquist och Hélène Hermansson (etik-reflektioner inom kontextsammanfattningen). Infomöten, seminarierna om rapportskrivning och muntlig presentationsteknik, organisationen av kursvalet, workshopdagarna och presentationsdagen tog jag hand om. Hanne Eklunds administrativa hjälp var som alltid ovärderlig!
doi:10.1177/109434209400800304 fatcat:fr4kdw72o5dl5fppqnlh5rixwq