‫روان‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫فرهنگ‬ ‫فصلنامه‬ ‫درمانی‬ Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy ‫تدوین‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫برنامۀ‬ ‫آموزش‬ ‫ب‬ ‫خودمدیریتی‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫ا‬ ‫مؤ‬ ‫لفه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫هشیاری‬ ‫های‬ ‫بر‬ ‫جوانان‬ ‫سعیدیان‬ ‫فاطمه‬ 1 ، ‫باقری‬ ‫فریبرز‬ 2 ، ‫احمدآبادی‬ ‫نیلی‬ ‫محمدرضا‬ 0 ، ‫بجستانی‬ ‫سلیمی‬ ‫حسین‬ ‫چکیده‬

2017 unpublished
‫نیمه‬ ‫پیش‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ -‫پس‬ ‫گرو‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫جامعۀ‬ ‫پژوهش،‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است.‬ ‫کنترل‬ ‫ه‬ ‫شامل‬ ‫آماری‬ ‫بین‬ ‫جوانان‬ ‫کلیه‬ 02 -02 ‫شامل‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تهران‬ ‫شهر‬ 00 ‫نف‬ ‫نمونه‬ ‫بصورت‬ ‫تهرانی‬ ‫جوانان‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫دسترس‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ 9 ، 0 ، 90 ‫و‬ 91 ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ابزار‬ ‫است.‬ ، ‫پرسشنامه‬ ‫ای‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پژوهشگر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫است.‬ ‫تحلیل‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫ها،‬ ‫داده‬ ‫است.‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کوواریانس‬
more » ... ه‬ ‫کوواریانس‬ ‫نشان‬ ‫پژوهش‬ ‫های‬ ‫ب‬ ‫خودمدیریتی‬ ‫آموزش‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫تأک‬ ‫ا‬ ‫مؤلفه‬ ‫بر‬ ‫ید‬ ‫خود‬ ‫افزایش‬ ‫بر‬ ‫انتخاب،‬ ‫و‬ ‫هشیاری‬ ‫های‬ ‫مدیریتی‬ ‫تأ‬ ‫جوانان‬ ‫ثیر‬ ‫دار‬ ‫معناداری‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شده‬ ‫محاسبه‬ ‫اتا‬ ‫مقدار‬ ‫د.‬ ‫که‬ ‫دهد‬ 12 ‫نمره‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫خودمدیریتی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ، 9 . ‫ایران‬ ‫تهران،‬ ‫اسالمی،‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحقیقات،‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫تربیتی،‬ ‫روانشناسی‬ ‫رشته‬ ‫دکتری‬ ‫دوره‬ ‫دانشجوی‬ . saidian26@gmail.com 0 . ‫ایران‬ ‫تهران،‬ ‫اسالمی،‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحقیقات،‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫عمومی،‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫روانشناسی‬ ‫گروه‬ ‫دانشیار‬ ‫(نویسنده‬ ‫مسئول)‬ f.bagheri@srbiau.ac.ir 0 . ‫تکنولو‬ ‫گروه‬ ‫دانشیار‬ ‫ژی‬ ‫طباطبائ‬ ‫عالمه‬ ‫دانشگاه‬ ‫آموزشی،‬ ‫ی‬ .
fatcat:qagjrvjgtvazdmb7nufgdfmz6y