Hastane Ortamında Kişisel Eşyalarınızla İlgili Ne Kadar Titizsiniz? Çocuk Hekimlerinin Tutumu
How Meticulous Are You About Your Personal Items in the Hospital Environment? Attitude of Pediatricians

Nevin Hatipoğlu, Ateş Kara
2020 Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection  
Öz Giriş: Bu çalışmada çocuk doktorlarının doktor önlüğü, cep telefonu ve yaka kartının temizliği ile ilgili tutum ve yaklaşımlarının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları/yan dal uzmanlık öğrencileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları/çocuk enfeksiyon hastalıkları öğretim görevlileri (doçent veya profesör) ve en az 2 yıldır çalışmakta olan çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanları katıldı. Doktor önlüğü sayısı ve yıkama sıklığı,
more » ... a sıklığı, kullandıkları cep telefonu sayısı ve nasıl temizledikleri, hastane yaka kartı kullanımı, taşınması ve temizlik tutumları soruldu. Bulgular: Çalışmaya 25 akademisyen, 48 uzman ve 27 asistan katıldı. Akademisyen ve uzman hekimler, asistanlara göre daha çok sayıda önlüğe sahip olmalarına rağmen (p= 0.005) önlük yıkama sıklığı katılımcı grupları arasında farklılık göstermiyordu. Her hekim bir adet, dokuz hekim ise iki adet cep telefonuna sahipti. Yaka kartı kullanımı en çok asistan doktor grubunda yaygındı fakat taşınma yeri gruplar arasında farklı değildi. Hem cep telefonunu hem de yaka kartını temizleme tercihi uygulamalarında hekim grupları arasında fark bulunmuyordu. Sonuç: Hekimler mesleki kıdemi arttıkça daha fazla adette doktor önlüğüne sahip olmakta ancak yıkama alışkanlığı değişmemektedir. Cep telefonu ve yaka kartı gibi kişisel eşyaların temizlenmesi gerektiği konusunda farkındalık eksikliği vardır. Abstract Objective: The aim of this study was to investigate the attitudes and approaches of pediatricians regarding the cleaning of doctor's white coat, mobile phone and name badge. Material and Methods: Pediatric infectious diseases specialist/subspecialist student, pediatrics/pediatric infectious diseases instructor (associate professor or professor) and pediatrics assistant working for at least 2 years were enrolled to the study. The number of doctor's white coat and the frequency of washing, the number of mobile phones they used and how they cleaned them, hospital badge usage, handling and cleaning attitudes were asked. Results: Twenty-five instructors, 48 specialists and 27 assistants participated in the study. Although instructors and specialist physicians had more white coats than the assistants (p= 0.005), the frequency of coat washing did not differ between the groups of participants. Every physician had one mobile phone and nine physicians had two mobile phones. The use of name badges was most common in the resident physician group but the place of storage was not different between the groups. There was no difference between the physician groups in the preference of cleaning both mobile phones and badges. Conclusion: As the seniority of the physicians increases, doctors have more white coats, but the washing habits do not change. There is lack of awareness of the need to clean personal items, such as cell phones and badges. Makale atıfı: Hatipoğlu N, Kara A. Hastane ortamında kişisel eşyalarınızla ilgili ne kadar titizsiniz? Çocuk hekimlerinin tutumu. J Pediatr Inf 2020;14(3):135-140.
doi:10.5578/ced.69092 fatcat:gbitzydru5bn7gt3tjqps2aila