ОТРАВЯНИЯ ПРИ УБОЖДАНЕ ОТ МОРСКИ ЖИВОТНИ В ЧЕРНО МОРЕ POISONING FROM STINGS BY MARINE ANIMALS IN THE BLACK SEA

Dessyslava Nikolaeva, Dimo Nikolov Scientific, D Stavrev
unpublished
РЕЗЮМЕ Морето представлява един отделен свят, собствена екосистема, среда за живот на голя-мо разнообразие от организми. Носи здраве и удо-волствие. Всеки, който ползва природните бла-га, трябва да знае и рисковете, които го дебнат. Част от тях са свързани и с нараняванията от морски животни. Отровните морски обитате-ли са огромно разнообразие. Нанасят поражения основно в топлите морета. Фауната на Черно море е представена от 1966 вида животни. Сред тях са регистрирани и такива, които са опасни
more » ... ва, които са опасни за човека поради отров-ните вещества, които се отделят при убождане. Целта на настоящата работа е да предста-ви рисковете за отравяне при убождане от мор-ски организми по нашето Черноморие. Резултати: Най-ярки представители от опасните обитатели на Черно море са следните: Морски дракон (Trachinus draco), Морски скорпи-он, скорпид (Scorpaena porcus), Морска котка (Dasyatis pastinaca), Риба-морска жаба, Звездобро-ец, Морско биволче (Uranoscopus scaber), Риба-Би-бан (Gymnocephalus cernuus), Медузи (Aurelia aurita, Rizozoma pulmo и Мnemiopsis leydi), мор-ските змии-едни от най-отровните, но в наше-то море са абсолютно безопасни. Пораженията, които нанасят, биват ло-кални-оток, зачервяване, болка, парене; общо-токсични-отпадналост, главоболие, общо не-разположение, и неврологични. Възможни са раз-лично изразени по степен алергични симптоми, от уртикариален обрив и ангиоедем до алергичен шок (рядко). ABSTRACT The sea represents one separate world, individual ecosystem, a habitat of a great variety of organisms. It brings health and satisfaction. Everyone who takes advantage of the natural wealth must also be aware of its risks and dangers. Part of them are related to the incidents by marine animals. The poisonous marine creatures are a huge diversity. They cause injuries mostly in the warm seas. The fauna of the Black Sea consists of 1966 species. Among them there are some who are claimed to be dangerous for the people because of the toxic substances they excrete while stinging. The aim of the present work is to analyse the risks of stinging by marine organisms in the Black Sea. Results: The most striking examples, representative of the hazardous species in the Black Sea are the following: The greater weever (Trachinus draco), The black scorpionfish, Scorpaenidae (Scorpaena porcus), The common stingray (Dasyatis pastinaca), Atlantic stargazer (Uranoscopus scaber), The Eurasian ruffe, ruffe, pope (Gymnocephalus cernuus), Jellyfish (Aure-lia aurita, Rizozoma pulmo и Мnemiopsis leydi), The Hydrophiinae-also known as coral reef snakes or sea snakes, are one of the most toxic, but in our sea are absolutely harmless. Their toxic effects can be local-severe pain, local erythema and oedema; general-weakness, headache, malaise and neurological symptoms. Different allergic reactions, from urticaria and angioedema to anaphy-lactic shock (rarely), are possible. Conclusion: The Black Sea is one of the most friendly and safest seas. However, in order to stay healthy and secure people should be well aware of its
fatcat:jddv4nwxgbeutknoxswlr6bjzi