GÖRDÜS ŞEHRİ (XVI. YÜZYIL)

KADİR ADAMAZ
2016 Journal of International Social Research  
www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖRDÜS ŞEHRİ (XVI. YÜZYIL) THE CITY OF GÖRDÜS (XVI. CENTURY) Kadir ADAMAZ * Öz Gördüs ve çevresi eski çağlardan beri yerleşime sahne olmuştur. Gördüs; XVI. yüzyılda Saruhan Sancağının kazalarından olup, aynı zamanda bu kazanın merkezi konumundaki şehrin adıdır. Bu dönemde Gördüs kazası Adala, Demirci, Kayacık kazaları ile komşudur. Çalışmamızda Gördüs şehrinin sosyo-ekonomik yapısı, demografisi, vakıfları gibi XVI. yüzyıla ait özellikleri ağırlıklı
more » ... kleri ağırlıklı olarak tahrir defterleri ışığında ele alınmış, yüzyıl içindeki gelişme ve değişmeler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 1531 yılında dört adet mahallesi bulunan şehrin, 1575 yılında yedi adet mahallesi olduğu görülmektedir. Ancak mahalle sayısının artmasına karşılık, nüfuslarındaki azalma, yeni mahalle oluşumunda, eskilerin bölündüğünü akla getirmektedir. Şehirde cami, mescit, zaviye gibi mimari eserler ve burada görevli personel vakıflar bünyesinde faaliyet göstermektedir. Çok büyük ekonomik faaliyetin bulunmadığı Gördüs şehrinde, küçük de olsa ekonomik canlılık görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Şehir, Gördüs, Saruhan, Osmanlı, XVI. Yüzyıl. Abstract Gördüs and its vicinity has been settlement place since ancient times. Gördüs was one of the districts of Saruhan Sanjak and also it is the name of the city in central position of this district. In this period Gördüs district was neighboring to Adala, Demirci, Kayacık districts. In our study characteristics of Gördüs belonging to XVI century such as socio-economic structure, demography, foundation were analyzed in the light of cadastral record books, changes and developments within the century were expressed comparatively. It is seen that the city has 4 streets in 1531 and seven streets in 1575. However, although the number of streets increased, there was a decrease in population which makes us think that the old streets were split up. In the city architectural works such as mosque, prayer room, zawiyah and personnel assigned for these places served in the body of foundations. There was small economic buoyancy in Gördüs city where there is no great economic activity.
doi:10.17719/jisr.20164216158 fatcat:pt4x3wfsjngefg6ozpj4wr3oby