SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF RURAL HOUSEHOLDS EQUIPPED WITH DURABLE GOODS
SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE DETERMINANTY WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W DOBRA TRWAŁE NA WSI

Marlena Piekut
2017 Problems of Agricultural Economics  
Społeczno-demograficzne determinanty wypoSażenia goSpodarStw domowych w dobra trwałe na wSi abstrakt Opracowanie ma na celu identyfikację typów wiejskich gospodarstw domowych posiadających największą liczbę dóbr trwałego użytkowania oraz wskazanie na nowoczesność wyposażenia w różnych typach wiejskich gospodarstw domowych. Typy gospodarstw domowych zostały wyróżnione ze względu na cechy, takie jak wielkość gospodarstwa, typ biologiczny gospodarstwa domowego oraz kategoria społeczno-ekonomiczna
more » ... ospodarstwa. Metodami badawczymi były analizy wariancji i korelacji. Wykazano znaczący wzrost liczby dóbr trwałego użytku w gospodarstwach wiejskich między rokiem 2004 a 2014. Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, wieś, dobra trwałego użytku, konsumpcja. Kody JeL: D12, D14, E21. wprowadzenie Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku wynika z potrzeb członków gospodarstw domowych. Przez potrzebę rozumie się pewien stan psychofizyczny człowieka, który przejawia się w subiektywnym odczuciu braku oraz pożądaniu jakiegoś dobra bądź stanu (sytuacji, warunków) (Kocowski, 1979) . Czesław Bywalec wskazuje, że pierwszym źródłem potrzeb jest organizm człowieka, drugim zaś konwencje społeczno-kulturowe, które wynikają z tego, iż człowiek żyje w określonym środowisku, funkcjonuje w różnych układach społecznych, takich jak grupa lokalna, grupa zawodowa, środowisko pracy, w których obowiązują określone systemy wartości (Bywalec, 2010) . Istotą zaspokojenia potrzeb przez poszczególne dobra jest wykorzystanie ich użyteczności. abstract The aim of this article is to identify the types of rural households with the highest number of durable goods and an indication of the types of households with modern durable goods. We analysed the following characteristics of the household: household size, type of household biological and socio-economic status. Research methods were analysis of variance and correlation analysis. The results indicate the changes in consumer behaviour of rural residents in 2004-2014 and on the processes of modernization of consumption.
doi:10.30858/zer/84960 fatcat:ykqfdu2ewvfitgkzzpjc76gzjm