Diagnostic value of cystatin C in patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis receiving palliative care

O. M. Raznatovska, H. V. Khudiakov
2019 Zaporožskij Medicinskij Žurnal  
Діагностична цінність цистатину С у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, які перебувають на паліативному лікуванні О. М. Разнатовська, Г. В. Худяков У доступній фаховій літературі відсутні дані щодо вивчення в паліативних хворих на хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ) легень показників ранньої діагностики розвитку серцевої недостатності. Мета роботи -визначити рівень цистатину С у сироватці крові хворих на ХРТБ легень, які перебувають на паліативному лікуванні, та встановити його
more » ... ностичну цінність у ранній діагностиці серцевої недостатності. Матеріали та методи. Пацієнтів основної групи, які перебувають на паліативному лікуванні, поділили на 2 групи залежно від індексу маси тіла (ІМТ): основна група 1 -26 хворих з ІМТ ≤18,1 кг/м 2 , основна група 2 -26 хворих з ІМТ >18,1 кг/м 2 . У групу порівняння увійшли 29 пацієнтів, які отримують антимікобактеріальну терапію за категорією 4 відповідно до профілю медикаментозної резистентності. Дослідження рівня цистатину С у сироватці крові проводили методом твердофазного імуноферментного аналізу на приладі імуноферментний рідер Sirio S, застосовуючи набір «Human Cystatin C ELISA BioVendor Research and Diagnostic Products» (Czech Republic), (нг/мл). Результати дослідження опрацювали на персональному комп'ютері, використовуючи статистичний пакет ліцензійної програми Statistica, версія 13 (Copyright 1984-2018 TIBCO Software Inc. All rights reserved. Ліцензія № JPZ8041382130ARCN10-J). Результати. У хворих на ХРТБ легень, які отримують антимікобактеріальну терапію, рівень цистатину С перевищує верхню межу референтних значень показника у нормі, а в паліативних хворих на ХРТБ з ІМТ >18,1 кг/м 2 він на 10,4 % вищий, ніж у хворих на ХРТБ легень, які отримують антимікобактеріальну терапію. У хворих на ХРТБ легень, які отримують антимікобактеріальну терапію, підвищення рівня цистатину С у сироватці крові вірогідно прямо пов'язане зі зниженням рівня TNFα у сироватці крові та зростанням ІМТ. У паліативних хворих на ХРТБ з ІМТ >18,1 кг/м 2 підвищення рівня цистатину С у сироватці крові вірогідно прямо залежить від зниження рівня TNFα у сироватці крові. У паліативних хворих на ХРТБ легень з ІМТ ≤18,1 кг/м 2 зниження рівня цистатину С вірогідно прямо залежить від зниження ІМТ, зворотно -від зростання рівня TNFα у сироватці крові, що вірогідно прямо призводить до зниження загального показника якості життя. To date there are no data on the study of heart failure early diagnostic criteria in patients with pulmonary drug-resistant tuberculosis (DRTB) available in the literature. The purpose of the work is to determine the level of serum cystatin C in patients with pulmonary DRTB receiving palliative care and to establish the diagnostic value of this indicator in the early diagnosis of heart failure.
doi:10.14739/2310-1210.2019.2.161488 fatcat:ommsfeuyozfapjheyiqjoofrhq