بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ

محبت محبی, الهام مهدیان
2015 Iranian Food Science and Technology Research Journal  
شرایط ایجاد کف از پوره چغندر قرمز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) در غلظت صمغ عربی (1/0 تا4/0 درصد وزنی/وزنی)،پوره چغندر قرمز (40 تا60 درصد وزنی/وزنی)،سفیده تخم مرغ (5 تا 15 درصد وزنی/ وزنی) و زمان هم زدن(3 تا 9 دقیقه) برای حداقل تراکم کف و حجم زهکشی (به عنوان متغیر های پاسخ) بهینه سازی شد.نمونه های کف از غلظت های مختلف پوره و با افزودن غلظت های مختلف سفیده تخم مرغ (به عنوان عامل کفزا) و صمغ عربی (به عنوان عامل پایدار کننده) در زمان‌های مختلف همزدن آماده شدند. شرایط بهینه پس از بهینه سازی های
more » ... ددی و گرافیکی برای حداکثر پایداری و حداقل چگالی کف در 29/0 درصد وزنی / وزنی صمغ عربی،15 درصد وزنی/وزنی سفیده تخم مرغ،60 درصد وزنی / وزنی پوره چغندر قرمز و 9 دقیقه زمان هم زدن بدست آمد.نتیجه نشان داد پایداری کف با افزایش غلظت صمغ عربی افزایش پیدا کرد(001/0>p) و چگالی کف با افزایش غلظت سفیده تخم مرغ،میزان پوره و زمان هم زدن کاهش یافت(0001/0>p).
doi:10.22067/ifstrj.v11i1.45435 doaj:4dfbcbb321e542238dac5cbfe666fdf3 fatcat:iuykefhlfvaxrimkul2anu52sy