Taxation of Assignment of Receivables with Tax on Goods and Services
Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od towarów i usług

Anna Karykowska
2017 Studenckie Zeszyty Naukowe  
STRESZCZENIE Kwestia opodatkowania umowy przelewu wierzytelności na gruncie podatku od towarów i usług budzi w nauce pewne kontrowersje. Niejednolite są również decyzje organów podatkowych. W opracowaniu z jednej strony zostanie poruszony fakt opodatkowania podatkiem od towarów i usług przelewu wierzytelności rozumianego jako faktoring (w tym ściągania długów oraz innych), z drugiej zaś wyłączenie od zwolnienia od opodatkowania przelewu wierzytelności postrzeganego jako inne usługi w zakresie
more » ... ugów. Zawarte zostaną również informacje o tym, skąd wynikają obecne problemy w interpretacji przepisów dotyczących tej kwestii. Podstawę dla tych rozważań będą tworzyły akty prawa powszechnie obowiązującego oraz opracowane do nich komentarze. Słowa kluczowe: prawo; prawo finansowe; prawo podatkowe; umowa przelewu wierzytelności; cesja; podatek od towarów i usług; VAT; dyrektywa VAT WSTĘP Problematyka opodatkowania umowy przelewu wierzytelności podatkiem od towarów i usług budzi wiele kontrowersji. Ich skutkiem są chociażby sprzeczne interpretacje podatkowe. Taki stan niestabilności orzecznictwa powoduje brak pewności co do prawidłowości postępowania stron umowy. Powoduje on także potencjalną możliwość powstawania zaległości podatkowych, nawet gdy intencją stron jest uniknięcie takiego stanu rzeczy 1 . Kontrowersje i brak jednolitości w po-1 U. Lewińska, T. Lenart, Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych, Warszawa 2013, s. 321. Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl 36 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1989 r., 348/87, LEX nr 84258. Wyrok WSA w Opolu z dnia 29 kwietnia 2009 r., I SA/Op 79/09, LEX nr 503155. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 maja 2007 r., ISA/Wr 213/07, LEX nr 577572. SUMMARY The issue of taxation of assignment of receivables in the light of tax on goods and services produces some doctrinal controversy. Decisions of tax authorities are patchy. On the one hand, this study raises the issue of taxation of assignment of receivables with tax on goods and services understood as factoring, including debt collection and other specified. On the other hand, exclusion of tax exemptions of assignment of receivables understood to mean other services in debt sphere. Furthermore, included will be information about where the current problems arise. The acts of universally binding law will form the basis for this study. Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
doi:10.17951/szn.2016.19.31.29 fatcat:al743vzjhfdxzkm4kxvw46ag7y