Prethodno priopćenje (2) UDK Irena Oroz Štancl * WEB STRANICE HRVATSKIH LOGISTIČKIH TVRTKI: PREDNOST ILI NEDOSTATAK? Irena Oroz Štancl * CROATIAN LOGISTICS COMPANIES WEBSITES: ADVANTAGE OR DISADVANTAGE?

Holon
2013 unpublished
Sažetak Na temelju postojećih spoznaja o prednostima internetskog marketinga provedena je analiza sadržaja web stranica hrvatskih logističkih tvrtki čiji je osnovni cilj utvrditi postojeću razinu kvalitete web stranica odabranih tvrtki kroz odgovore na pitanja o identitetu tvrtke i promociji, uslugama, sadržaju, korisnosti, upravljanju, održavanju i lokaciji web stranica hrvatskih logističkih tvrtki. Prema saznanjima autorice do sada nije bilo prethodnih istraživanja aktivnosti internetskog
more » ... ti internetskog marketinga te njegove zastupljenosti u marketinškoj strategiji hrvatskih logističkih tvrtki, stoga je svrha rada doprinijeti postojećim spoznajama. Ključne riječi: logistika, logističke tvrtke, web stranice, analiza sadržaja, internetski marketing 1. Uvod Temeljna je zadaća logističkih aktivnosti pružanje potpore razvoju gospodarstva i društva. Riječima Zelenike i dr. (2009:394) »karakteristike gospodarske strukture i potencijal rasta i razvoja temeljna su poluga razvoja logističkih aktivnosti, ali i obrnuto, logistika stvara i unapređuje uvjete poslovanja u svim gospodarskim sektorima«. Promjene unutar logistike posljedica su tržišnih trendova. Brzina svladavanja prostornovremenske dimenzije i stupanj udovoljenja potrebama potrošača ključni su elementi konkurentske prednosti tvrtki. Skraćivanje životnog ciklusa proizvoda, sve zahtjevniji * Laneris d.o.o., Slavka Kolara 72, HR-10 410 Velika Gorica, irena.stancl@laneris.hr Irena Oroz Štancl Holon, 3(2):158-178, 2013., Zagreb Web stranice hrvatskih logističkih... 159 potrošači, skraćivanje vremena potrebnog za dostavu proizvoda, pojava i upotreba novih tehnologija, globalizacija, jačanje konkurencije, rast elektroničke trgovine i outsourcing nametnuli su nužnost suradnje, komunikacije i partnerstva u opskrbnom lancu kao uvjete očuvanja profitabilnosti tvrtke (Renko i dr., 2009). U suvremenim uvjetima poslovanja marketing predstavlja jedan od ključnih čimbenika konkurentnosti i uspješnog poslovnog rezultata gospodarskih subjekata. Kotler i dr. (2008) navode »Marketing je društveni i menadžerski proces kroz koji pojedinci i grupe, stvarajući i razmjenjujući proizvode i vrijednosti s drugima, dolaze do onoga što žele i što trebaju«. Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, posebno interneta, dovodi do promjena u načinu poslovanja, omogućava predstavljanje poslovne organizacije, odnosno njezinih usluga i proizvoda, širokom krugu potencijalnih korisnika. U suvremenim uvjetima poslovanja internetski marketing postaje neizostavan faktor i preduvjet poslovnog uspjeha tvrtke. Postavljanjem vlastite komercijalne web stranice tvrtka postaje sastavnim dijelom »...složenog, dinamičkog i stohastičkog logističkog sustava, koji čine sljedeći najvažniji podsustavi: megalogistika, globalna logistika, makro-mikro-metalogistika, ekstra-, inter-, intralogistika, servisna logistika, informacijska logistika, menadžment logistika, primarna logistika, sekundarna logistika, tercijarna logistika, kvartarna logistika, kvintarna logistika, povratna logistika i logistika održivog razvoja.« (Zelenika i dr., 2002:291). Na temelju postojećih spoznaja o prednostima internetskog marketinga provedena je analiza sadržaja web stranica hrvatskih logističkih tvrtki. Osnovni je cilj analize sadržaja utvrditi postojeću razinu kvalitete web stranica hrvatskih logističkih tvrtki kroz odgovore na pitanja o identitetu tvrtke i promociji, uslugama, sadržaju, korisnosti, upravljanju, održavanju i lokaciji web stranica hrvatskih logističkih tvrtki. Prema saznanjima autorice do sada nije bilo prethodnih istraživanja aktivnosti internetskog marketinga te njegove zastupljenosti u marketinškoj strategiji hrvatskih logističkih tvrtki, stoga je svrha rada doprinijeti postojećim spoznajama. Irena Oroz Štancl Holon, 3(2):158-178, 2013., Zagreb Web stranice hrvatskih logističkih... 160 Irena Oroz Štancl Holon, 3(2):158-178, 2013., Zagreb Web stranice hrvatskih logističkih... Abstract Based on the existing knowledge about the benefits of Internet marketing content analysis of Croatian logistics websites was conducted and its primary objective was to determine the current level of quality of analyzed websites through the answers to questions about the identity of the company and its promotion, services, content, usability, management, maintenance and location of the websites. According to the author's knowledge there is no previous research of activities of Internet marketing and its share in marketing strategy of Croatian logistics companies until now therefore the purpose of the study is to contribute to the existing knowledge.
fatcat:fgptoo4tdzgtxir3brys2sy46q