NASTAVA MATEMATIKE U OSNOVNOJ XKOLI-MOJ QAS

Vera Jockovii
unpublished
Qas dodatne nastave u 7. razredu osnovne xkole pri Matematiqkoj gimnaziji Za Matematiqku gimnaziju ova godina je jubilarna. Mnogo prostora bi se moralo upotrebiti qak i za puko nabrajaae svih uspeha naxe, po mnogo qemu izuzetne, xkole. Sa moje taqke gledixta, jedna od vaanijih zasluga Matematiqke gimnazije je uvoooe, 2004. godine, oglednih odeljeea 7. i 8. razreda osnovne xkole za uqenike sa sklonostima za matematiku i fiziku. S jedne strane, bio je priliqan poduhvat da se od strane prosvetnih
more » ... strane prosvetnih institucija dobije dozvola za takav korak, a s druge strane je bilo hrabro napraviti xkolu unutar xkole (sreda i osnovna xkola funkcionixu po razliqitim zakonskim odredbama). U svakom sluqaju, pokazalo se da je Ogled u svim svojim segmentima opravdao svoje postojaae, i preko oqekivaaa, pa je prestao da bude Ogled i dobio je redovan status, ne samo u Matematiqkoj gimnaziji u Beogradu vee i u drugim gradovima Srbije koji ispuuavaju odreeene uslove. U qemu je prednost uqenika koji 7. i 8. razred osnovne xkole pohaaaju u Matematiqkoj gimnaziji u odnosu na ihove vrxxake? Oqekivalo bi se da je to pojaqan kurs matematike, fizike i informatike. Meeutim, taj nivo nastave je moguue postiii i u obiqnoj xkoli izuzetnim zalagaaem nastavnika i uqeni-ka ili u dobro organizovanom individualnom radu, ali je texko izbeei zamke drugih faktora. Pokazalo se da na uspexnost utiqe najvixe okruueee vrxxaka sliqnih interesovaaa i izmextaae iz sredina koje maae-vixe neguju osreddost, proseqnost, gde se, najqexxe, vixe vremena troxi na neradne, nezainteresovane. .. nego na radne i zainteresovane uqenike. Program matematike u 7. i 8. razredu osnovne xkole u Matematiqkim gimna-zijama se realizuje kroz dva predmeta, algebru-3 qasa i geometriju-3 qasa. Dakle, to je 50% vixe qasova nego u ostalim xkolama, ali ako se detaanije pogledaju sadrraji, to je samo oko 10% vixe naslova nego xto pixe u sadrraju programa ostalih osnovnih xkola. Deluje paradoksalno, ali ta prividno nelo-giqna razlika daje moguunost da se sadrraji suxtinski dobro i temeeno obrade. Takav naqin rada je istovremena priprema za takmiqeea i za polagaae prije-mnog ispita za nastavak xkolovaaa u Matematiqkoj gimnaziji. To ne iskkuquje
fatcat:tshlkbkryjegrby63qfoeywqnq