ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ірина Володимирівна Положешна
2021 Public management  
Анотація. Метою роботи є визначення основних напрямків впрова- дження механізму діджиталізації та цифрових технологій у процес децен- тралізації для створення інституційно спроможних територіальних громад. Методологія. Для досягнення зазначеної мети використано сучасну наукову методологію, що зумовило вибір відповідних методів дослі- дження. В основу покладено системний підхід, який полягає в розкритті цілісності об'єкта і механізмів, що забезпечують його дослідження, надає можливість
more » ... діджиталізацію як механізм створення спромож- них територіальних громад та його зв'язок і взаємодію з іншими меха- нізмами; виділити різні типи зв'язків складної системи та об'єднати їх у єдину картину. Із метою виявлення проблемних питань під час застосування механізму діджиталізації та цифрових технологій в процесі розвитку територіальних громад застосовані методи: спостереження, опису, порівняння, узагальнення. Загальнонауковий аналіз використано під час опрацювання наукових джерел та нормативно-правових актів, що регламентують впровадження цифрових технологій, діджиталізації; структурно-функціональний аналіз – для виокремлення досліджуваних елементів та встановлення їх місця і зна- чення в процесі реформування органів місцевого самоврядування та ство- рення інституційно спроможних територіальних громад. SWOТ-аналіз – для аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища територіальних громад та забезпечення їх спроможності. Наукова новизна статті полягає в розробці практичних рекомендацій з впровадження механізму діджиталізації в органах місцевого самовряду- вання. Уперше, діджиталізація розглядається як механізм створення інсти- туційно спроможних громад. У статті удосконалено визначення поняття «діджиталізація» як меха- нізму, що застосовується для створення спроможних територіальних громад. Висновки. Запропоновані у статті теоретичні положення, висновки, реко- мендації можуть бути використані у практичній діяльності органів вико- навчої влади та місцевого самоврядування, стейкхолдерів, які причетні до реформування органів місцевого самоврядування, процесу децентралізації, створення спроможних територіальних громад.
doi:10.32689/2617-2224-2021-2(27)-4 fatcat:czd35najuncxtdwq44uy56wz2y